Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

DYREKTORA XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. RTM.WITOLDA PILECKIEGO W KATOWICACH

z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych

w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach

 

 

 

Na podstawie art. 8 ust.2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2015.111 tj. ) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania tekst jednolity Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały uzgodnione z Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

                                                              

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR …/2016

DYREKTORA XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. RTM.WITOLDA PILECKIEGO W KATOWICACH

z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych

w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Katowicach

 

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO

W KATOWICACH

 

1. Podstawy prawne i postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, obowiązujący w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach został opracowany na podstawie następujących przepisów aktów prawa:

- ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2015.111 t.j.), zwanej dalej ustawą,

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349 ), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

§ 1

 

1. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, stanowią przepisy ustawy, niniejszy regulamin oraz preliminarz Funduszu ( plan rzeczowo – finansowy ) opracowany na każdy rok kalendarzowy                        i zatwierdzany w ustalonym trybie.

2. Zarządzanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy do kompetencji pracodawcy.

 

§ 2

 

1. Regulamin gospodarowania środkami Funduszu, jego wszelkie zmiany oraz coroczny preliminarz i zmiany w nim wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w szkole.

2.  Komisję Świadczeń Socjalnych ( w skrócie KŚS ) powoływana przez dyrektora szkoły tworzą: dwóch przedstawicieli z każdej organizacji związkowej działającej w szkole oraz dwóch przedstawicieli załogi, spośród osób niezrzeszonych w związkach. Preliminarz Funduszu na dany rok kalendarzowy stanowi zmienny załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w niniejszym regulaminie oraz rocznym preliminarzu wydatków mają pracodawca i każdy pracownik będący członkiem KŚS. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do niniejszego regulaminu w trybie obowiązującym wprowadzanie regulaminu.

4. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego oraz przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych poszczególnym osobom podejmuje KŚS.

5. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz rocznego preliminarza wydatków Funduszu ma pracodawca, który dokonuje tego po zapoznaniu się ze stanowiskiem co najmniej dwóch członków KŚS.

6. Członkowie KŚS podpisują oświadczenie o zachowaniu tajemnicy. Niezachowanie tajemnicy skutkuje karami ujętymi w Kodeksie Pracy art. 108.

7. Wszyscy członkowie KŚS posiadają równorzędne prawo głosu. W przypadku niezgodnego stanowiska członków komisji decyduje głosowanie zwykłą większością głosów.

 

§ 3

 

1. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać  na ręce członków komisji.

2. Treść regulaminu jest dostępna dla pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowych ze środków Funduszu poprzez udostępnienie go do wglądu przez członków KŚS na każde żądanie osoby zainteresowanej. Regulamin jest również dostępny na stronie internetowej szkoły.

3. Wnioski są opiniowane przez KŚS i akceptowane przez pracodawcę.

4. W przypadku odmowy przyznania świadczenia ( rzeczowego lub pieniężnego ) osobie zainteresowanej w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo odwołania do pracodawcy i wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę przy udziale KŚS jest ostateczna.

 

II. Tworzenie Funduszu

 

§ 4

 

1. Zakładowy fundusz socjalny ( stanowiący jeden fundusz w szkole ) tworzy się na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS oraz KN:

a/ 110% odpisu planowanych rocznych środków kwoty bazowej dla nauczycieli,

b/ z 37,5% odpisu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą.

2. Środki Funduszu u pracodawcy zwiększa się o:

a/ zwiększony odpis podstawowy o 6,25% przysługujący na każdą zatrudnioną osobę              w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b/ zwiększenie Funduszu o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do korzystania z opieki socjalnej pracodawcy,

c/ z 5% odpisu z emerytur i rent byłych nauczycieli,

d/ odsetki od środków Funduszu gromadzonych na rachunku bankowym lub na lokatach terminowych prowadzonych w ramach takiego rachunku,

e/ wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.

Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 

 

III. Przeznaczenie Funduszu

 

§ 5

 

Posiadane środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie:

1. Wypoczynku w formie:

a/ dopłaty do skierowań na wypoczynek zorganizowany w formie wczasów, kolonii i obozów  dla dzieci, zielonych szkół,

b/ dopłaty do wypoczynku organizowanego przez pracowników XV Liceum Ogólnokształcącego  im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach i inne osoby uprawnione we własnym zakresie,

c/ dopłaty do wyjazdów rekreacyjno – sportowych także weekendowych, organizowanych przez pracodawcę z udziałem członków rodzin pracowników XV Liceum Ogólnokształcącego  im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach.

2. Działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i turystycznej w formie:

a/ dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych, biletów wstępu na basen ( uczestnictwo w powyższych formach działalności socjalnej może odbywać się na podstawie ogólnodostępnych abonamentów nabywanych przez pracodawcę na poszczególne rodzaje i formy działalności lub biletów jednorazowych uprawniających do uczestnictwa w wymienionych w formach działalności socjalnej ),

b/ dopłat do wycieczek turystyczno – krajoznawczych – według zasad określonych dla odpłatności za wczasy zorganizowane,

c/ dopłat do form kulturalno – oświatowych, sportowych i turystycznych realizowana będzie na podstawie przyjętych grup dochodowych.

3. Pomocy pieniężnej ( w formie zapomóg ) dla osób uprawnionych:

a/ dotkniętych zdarzeniami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, przyznawanej w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Funduszu,

b/ z tytułu klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, śmierci,

c/ dla dzieci i młodzieży na zakup podręczników i wyposażenia szkolnego, opału, odzieży.

4. Pomocy rzeczowej w formie zakupu:

a/ lekarstw,

b/ artykułów żywnościowych,

c/ niektórych niezbędnych sprzętów domowych,

d/podręczników dla dzieci,

e/ przedmiotów rzeczowych wyżej nie wymienionych, ale będących niezbędną potrzebą        w sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego,

f/paczek dla chorych pracowników przebywających na L4 powyżej 21 dni choroby.

5. Pożyczek na cele mieszkaniowe związane z:

a/ uzupełnieniem własnego wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze przydzielane na warunkach lokatorskiego lub spółdzielczego prawa do lokalu,

b/ pokryciem kosztów wykupu lokalu na własność,

c/budową domu jednorodzinnego bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

d/ przystosowaniem mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,

e/ adaptacją lokali na cele mieszkaniowe,

f/ remontem i modernizacją mieszkań oraz domów jednorodzinnych.

6. Świadczeń pieniężnych dla:

a/ dzieci w wieku do 15 lat (tj. kończących 15 lat w roku korzystania ze świadczenia),              w okresie Dnia Dziecka lub Mikołaja w ramach posiadanych środków zgodnie z kryterium dochodowym;

b/ pracowników, emerytów i rencistów w okresie Świąt Bożego Narodzenia w ramach posiadanych środków zgodnie z kryterium dochodowym.

 

IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

 

§ 6

 

1. Z usług i świadczeń finansowych z Funduszu mogą korzystać:

a/ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy,

b/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz urlopach dla poratowania zdrowia.

2. Ze świadczeń socjalnych mogą korzystać także:

a/ członkowie rodzin pracowników, w tym współmałżonkowie oraz dzieci bez względu na pobieranie zasiłku rodzinnego,

b/ emeryci i renciści – byli pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcącego  im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach i członkowie ich rodzin ujęci na liście osób uprawnionych do korzystania z opieki pracodawcy,

c/ członkowie rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie czy renciście, jeżeli osoby te były na utrzymaniu zmarłych.

3. Za członków rodzin, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt a) regulaminu uważa się:

a/ pozostające na utrzymaniu pracownika dzieci własne w wieku 0 – 18 lat lub do 25 roku życia po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o kontynuacji nauki, a także oświadczenia pracownika, iż w/w dziecko pozostaje na jego utrzymaniu,

b/ dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej     w wieku 0 – 18 lat lub do 25 roku życia po przedstawieniu stosownego zaświadczenia              o kontynuacji nauki, a także oświadczenia pracownika, iż w/w dziecko pozostaje na jego utrzymaniu,

c/ dzieci współmałżonków w wieku 0 – 18 lat lub do 25 roku życia po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o kontynuacji nauki, a także oświadczenia pracownika, iż w/w dziecko pozostaje na jego utrzymaniu.

 

§ 7

 

1. Pomoc ze środków Funduszu przysługuje w pierwszej kolejności osobom:

a/ o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, uprawniającym do otrzymania pomocy na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

b/ rodzicom i opiekunom wychowującym samotnie dzieci i mającym niski dochód na osobę    w rodzinie,

c/ posiadającym rodziny wielodzietne ( powyżej 4 osób ) o niskim dochodzie na osobę            w rodzinie,

d/ mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

e/ osobom niepełnosprawnym.

 

V. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia finansowe z Funduszu

 

§ 8

 

1. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów lub we własnym zakresie przysługuje raz w roku.

2. Z dofinansowania do letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzice mogą korzystać corocznie.

3. Dopłata z Funduszu do skierowań wczasowych i kolonijnych lub innych świadczeń socjalnych zakupionych u innych organizatorów będzie rozpatrywana wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu takiego zamiaru z KŚS.

4. Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. Z takim wnioskiem może też wystąpić z własnej inicjatywy pracodawca, grupa pracowników lub KŚS.

 

§ 9

 

1. Przyznanie oraz wysokość dopłat z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej   i materialnej a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od ich aktualnej sytuacji mieszkaniowej.

2. Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń ( z dopłatą z Funduszu ) stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika ( faktyczna wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby ).

3. Składanie niezgodnych oświadczeń ze stanem faktycznym rodzi konsekwencje określone   w Kodeksie Karnym i przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy ( art. 247 § 1 k.k. ).

4. W szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia bezpłatne ( w całości finansowane ze środków Funduszu ).

5. Obowiązujące progi dochodowe stanowi zmienny załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Wzór oświadczenia o dochodach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

7. Tabele wysokości odpłatności ponoszonej przez pracownika biorącego udział                        w organizowanych wycieczkach będą ustalane przez KŚS i zamieszczane w zmiennym załączniku Nr 4 regulaminu. KŚS może także ustalić inne wysokości odpłatności i podać je przed rozpoczęciem zapisów na imprezę.

 

 

 

 

 

 

VI. Zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych

 

§ 10

 

1. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania może być udzielona pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel oraz okresu wyczekiwania co najmniej jeden rok.  Udzielenie kolejnej pożyczki mieszkaniowej bez okresu wyczekiwania może być realna w sytuacji, kiedy na dany rok kalendarzowy jednostka dysponuje środkami, które w pierwszej kolejności zaspokajają potrzebę zaciągnięcia pożyczki mieszkaniowej przez osoby ze spełnionym warunkiem wyczekiwania. Decyzję w w/w sprawie podejmuje kierownik jednostki.

2. W wypadku zatrudnienia kilku osób z rodziny, zamieszkujących w tym samym lokalu            i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na remont i modernizację może być przyznana tylko jednej z nich.

3. Wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe oraz ich oprocentowania są ustalane corocznie przez KŚS, w zależności od środków Funduszu przeznaczonych w danym roku na ten cel           i stanowi zmienny załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

4. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób – pracowników

XV Liceum Ogólnokształcącego  im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach zatrudnionych na czas nieokreślony.

5. Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu.

 

§ 11

 

1. Okres spłaty pożyczki mieszkaniowej ustala się maksymalnie na 5 lat. Krótsze okresy spłat będą ustalane indywidualnie z poszczególnymi pożyczkobiorcami w umowach o udzielanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS. Dopuszcza się spłatę pożyczki mieszkaniowej w okresie szybszym niż zawarta umowa.

2. Ustalone w umowie wysokości rat na pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy.

3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje po upływie maksymalnie 2 miesięcy od daty, kiedy nastąpiło jej przekazanie.

4. W razie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu Pracy niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie.

5. Na wniosek pożyczkobiorcy kierownik jednostki może wyrazić zgodę na uregulowanie zadłużenia w sposób zaproponowany przez spłacającego.

6. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego regulaminu.

 

§ 12

 

1.  W przypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, pożar czy kradzież, pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na 2 lata w wypadku pożyczki na remont i modernizację mieszkania oraz o  częściowe lub całkowite umorzenie pożyczki zaciągniętej na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego ( budowlanego ), remont                         i modernizację.

2. Niespłacona pożyczka lub jej część może być umorzona także w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

3. Wniosek w sprawie zawieszenia lub umorzenia niespłaconej części pożyczki powinien zawierać dokumenty potwierdzający zaistniały wypadek losowy ( zaświadczenia z Policji, ADM, Spółdzielni Mieszkaniowej itp. ).

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

1. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mają charakteru roszczeniowego, dlatego też nieuczestniczenie w organizowanych imprezach nie rodzi prawa do jakichkolwiek ekwiwalentów czy rekompensat.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się normy prawne zawarte                w ustawie z 4 marca 1994 roku o ZFŚS, Kodeksie Pracy oraz Karcie Nauczyciela.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez pracodawcę.

 

Komisja Świadczeń Socjalnych:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

Przedstawiciele związków zawodowych:                                        Pracodawca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

PROPOZYCJE PODZIAŁU ŚRODKÓW PIENĘŻNYCH ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 

przychody

 

4440          ……..zł

80195        ……..zł

wpływy ze spłaty pożyczek……………zł

 

RAZEM   …………..zł

 

 

 

rozchody

 

fundusz mieszkaniowy           …………..zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  …………..zł

 

 

 

Dzieci i młodzież

Pracownicy i ich rodziny

Zielona Szkoła, inne świadczenia socjalne

Wypoczynek

Przypadki losowe

Kultura, wycieczki

………zł

………zł

………zł

…….zł

 

                                                 

Komisja Świadczeń Socjalnych:                                                                                  Dyrektor szkoły:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

OBOWIĄZUJĄCE PROGI DOCHODOWE

 

 

Ustalono następujące progi dochodowe, na podstawie których przyznawane będą świadczenia socjalne wynikające z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Próg dochodowy

Miesięczny dochód netto na członka rodziny

I

do 499,99zł

II

od 500 zł. do 999,99 zł.

III

od 1000 zł. do 1 499,99 zł.

IV

Powyżej 1500 zł.

 

 

Komisja Świadczeń Socjalnych:                                                                                  Dyrektor szkoły:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAROBKACH

………………………………………………………………………………………………………………………………………………nazwisko i imię pracownika

………………………………………………………………………………………………………………………………………………miesięczny dochód netto* /średnia z trzech ostatnich miesięcy/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………miesięczny dochód netto współmałżonka* /średnia z trzech ostatnich miesięcy/

Dzieci pozostające na utrzymaniu i nie posiadające innych dochodów:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Nazwa szkoły /w przypadku dzieci pełnoletnich należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dochód netto- bez potraceń, pożyczek, dobrowolnych składek, itp.

Świadom konsekwencji określonych w kodeksie karnym i przepisach o Państwowej inspekcji Pracy potwierdzam zgodność w/w danych ze stanem faktycznym (art. 247  1 k.k).

 

…………………………………………………………………

Data i podpis pracownika

Oświadczenie należy złożyć do dnia ………………………………………………

Nie złożenie oświadczenia w podanym terminie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do IV grupy dochodowej.

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI

 

 

Do ustalonych progów dochodowych, na podstawie których przyznawane są świadczenia socjalne wynikające z regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustala się tabelę odpłatności ponoszonej przez pracownika biorącego udział w organizowanych wycieczkach oraz wypoczynku sobotnio- niedzielnym.

 

Próg dochodowy

Odpłatność za wyjazd

jednodniowy

dwudniowy

trzydniowy i zagraniczny

I

35 zł.

65 zł.

100 zł.

II

40 zł.

70 zł.

120 zł.

III

45 zł.

75 zł.

140 zł.

IV

50 zł.

80 zł.

160 zł.

 

Komisja Świadczeń Socjalnych:                                                                                  Dyrektor szkoły:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

 

Wysokość pożyczek mieszkaniowych w 2016 roku: do 10 000zł.

Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych w 2016 roku: 3%.

 

 

Komisja Świadczeń Socjalnych:                                                                                  Dyrektor szkoły:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

WNIOSEK

dotyczący przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

1.  Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………

 

2.  Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………..

 

3. Pożyczkę w wysokości ………………………………….. złotych przeznaczę na:

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Ilość rat ……………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

…………………………………..                                                                    …………………………………

         ( data )                                                                                                ( podpis )

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

UMOWA

W SPRAWIE PRZYZNANIA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy XV Liceum Ogólnokształcącym  im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działa Dyrektor mgr Jerzy Jędrzejczyk a …………………zwaną dalej „pożyczkobiorcą” zamieszkałą                          w ……………………..nr dowodu………... Pomiędzy w/w stronami została zawarta umowa               o następującej treści:

§ 1

Działając w oparciu o postanowienia „Regulaminu działalności socjalnej w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W.Pileckiego w Katowicach” przyznaje się pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości  …………(słownie:  ………………..zł) z przeznaczeniem na remont mieszkania.

§ 2

Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości - łącznie z odsetkami, które wyniosą…………, przez okres … miesięcy. Rozpoczęcie spłaty nastąpi w miesiącu  …………….. r. Wysokość rat miesięcznych:  1 rata wraz z odsetkami                    …………..,  ……….. rat  po            …………..

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należytych rat pożyczki wraz                  z odsetkami (3% w stosunku rocznym), zgodnie z § 1 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

§ 4

Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie:

-        wygaśnięcia stosunku pracy w myśl art. 26 KN,

-        wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika,

-        rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 KP.

§ 5

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminu.

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje: pożyczkobiorca, zakład pracy i komisja socjalna.

 

 

Na poręczycieli proponuję:

 

  1. ………………………………………………………………… nr dowodu osobistego …………………………….

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………………………..…..nr dowodu osobistego.…………………..           

             zam. …………………………………………………………………………………………………………………………….

W razie nie uregulowania  we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę.

 

Podpis poręczyciela nr 1.  ______________________  Podpis pożyczkobiorcy ________________________

 

Podpis poręczyciela nr 2.  ______________________  Podpis pożyczkobiorcy ________________________

 

                                                                      

ZATWIERDZAM

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Porządnicka-Lamch
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 19:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 1032
21 lutego 2020 09:44 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 18:21 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2016 18:20 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.