Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Nauka w szkole trwa 3 lata dla uczniów klas ponadgimnazjalnych oraz 4 lata dla uczniów klas ponadpodstawowych.

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

Umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii i etyki.

Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie.
 
Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
 
Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:
-          nauczania indywidualnego,
-          indywidualnych konsultacji,
-          porad dla uczniów,
-          porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
W razie potrzeby uczeń może być skierowany do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Szczegóły określają odrębne przepisy.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miast Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna
TYP SZKOŁY: ponadgimnazjalna - liceum ogólnokształcące
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Edyta Porządnicka-Lamch

SEKRETARIAT: Elżbieta Rosa

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Porządnicka-Lamch
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 19:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 790
11 października 2019 11:26 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 10:12 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
26 stycznia 2017 10:55 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.