Struktura organizacyjna

Organy szkoły, ich zakres działania i kompetencje

 

Dyrektor szkoły - mgr Edyta Porządnicka-Lamch

Rada pedagogiczna - nauczyciele uczący w szkole

Samorząd uczniowski - przewodniczący- Borys Ziegler

Rada rodziców - przewodniczący- Tomasz Żabiński

 

Organy szkoły mają określone kompetencje i współdziałają ze sobą poprzez podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach,

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

 

Zakres działania i kompetencje:

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący i nadzorujący.
Szkoła realizuje określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawę programową.

Dyrektor  Szkoły:

Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę szkoły, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności.

Rada Pedagogiczna:

  • Zatwierdza Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Wewnątrzszkolny Program wychowawczo-profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Regulaminy związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
  • Opiniuje organizację pracy szkoły.
  • Ustala Wewnątrzszkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników.
  • Zatwierdza wyniki klasyfikowania i promowania uczniów.

W ramach Rady Pedagogicznej działają zespoły zadaniowe, przedmiotowe i nauczycielskie, których zakres działania i kompetencje określane są każdorazowo przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną.

Rada Rodziców:

  • Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  • Gromadzi i gospodaruje funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł na cele statutowe szkoły.

Samorząd Uczniowski

Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły.
Samorząd Uczniowski może przedkładać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Porządnicka-Lamch
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 19:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 1008
20 października 2019 16:43 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 10:13 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2018 13:08 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.