Kontrole

XV Liceum Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda Pileckiego

w Katowicach

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne  za okres I /półrocza/ 2019 roku

 

 

Lp.

 

Organ kontrolujący

(bez kontroli Wydziału Budżetu  oraz innych Wydziałów UM )

 

Ilość kontroli

 

Wyniki kontroli

( zalecenia pokontrolne)

 

Wpisać formułę : Zgodnie z protokołem, decyzją itp. z dnia ……

przekazanymi  do WE

 

Termin  realizacji zaleceń wynikający z protokołu, decyzji itp.

 

Informacja na temat wykonania zaleceń

(wykonano/ nie wykonano/ wykonano częściowo * )

Termin  zrealizowania    zaleceń

pokontrolnych

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Dariusz Boruta – starszy wizytator Kuratorium Oświaty

w Katowicach – 22.02.2019

Kontrola doraźna – Przestrzeganie zasad oceniania oraz przestrzeganie praw ucznia

 

Urszula Głowińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach – 10.05.2019

Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego – WOS – poziom rozszerzony

 

Xymena Siemińska – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach – 21.02.2019

Naprawa i wymiana części ogrodzenia terenu szkoły.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Brak zaleceń pokontrolnych

 

 

 

 

 

 

 

Brak zaleceń pokontrolnych

 

 

 

 

 

Brak zaleceń pokontrolnych

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Liceum Ogólnokształcące

im. rtm. Witolda Pileckiego

w Katowicach

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne  za okres II /półrocza/ 2018 roku

 

 

Lp.

 

Organ kontrolujący

(bez kontroli Wydziału Budżetu  oraz innych Wydziałów UM )

 

Ilość kontroli

 

Wyniki kontroli

( zalecenia pokontrolne)

 

Wpisać formułę : Zgodnie z protokołem, decyzją itp. z dnia ……

przekazanymi  do WE

 

Termin  realizacji zaleceń wynikający z protokołu, decyzji itp.

 

Informacja na temat wykonania zaleceń

(wykonano/ nie wykonano/ wykonano częściowo * )

Termin  zrealizowania    zaleceń

pokontrolnych

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak kontroli w II półroczu 2018 roku

 

 

Brak zaleceń pokontrolnych

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne za okres II /półrocza/ 2017 roku

 

 

 

Lp.

 

Organ kontrolujący

(bez kontroli Wydziału Budżetu oraz innych Wydziałów UM )

 

Ilość kontroli

 

Wyniki kontroli

( zalecenia pokontrolne)

 

Wpisać formułę : Zgodnie z protokołem, decyzją itp. z dnia ……

przekazanymi do WE

 

Termin realizacji zaleceń wynikający z protokołu, decyzji itp.

 

Informacja na temat wykonania zaleceń

(wykonano/ nie wykonano/ wykonano częściowo * )

Termin zrealizowania zaleceń pokontrolnych

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2017/2018 - 23.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUS Chorzów –

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie obliczeń z tego tytułu.

 

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 

4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych – 30.08.2017 – 19.09.2017.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

- Na terenie szkoły trwają prace porządkowe dotyczące doprowadzenia do prawidłowego stanu porządku i czystości we wszystkich salach dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnych dla uczniów, korytarzach (mycie okien, drzwi, podłóg, mycie i przegląd urządzeń sanitarnych, przegląd sprzętu i wyposażenia szkolnego oraz instalacji oświetleniowej. Prace remontowe obejmowały malowanie ścian w korytarzu na parterze, malowanie ścian i sufitu oraz wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniu socjalnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płatnik nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 

Płatnik wystawiał zaświadczenia ZUS Rp-7 dla osób, dla których nie opracowywał wniosków emerytalnych lub rentowych. Płatnik nie wystawiał zaświadczeń ZUS RP-70.

Płatnik nie wystawiał zaświadczeń ZUS Z-3 i ZUS Z-3a.

 

brak zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli).

 

 

Protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli).

Protokół przyjęcia wyjaśnień (akta kontroli).

 

brak zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wpisać odpowiednio

 

 • okres I półrocza to czas od 01.01 do 30.06 danego roku, za który przypada sprawozdanie

 • okres II półrocza to czas od 01.07 do 31.12. danego roku, za który przypada sprawozdanie

Pieczęć i podpis kierownika jednostki


Informacja

z przebiegu załatwiania skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych

 

przez XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego

w Katowicach

za rok 2017

 

 1. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROZPATRYWANYCH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

Rodzaj spraw

Ilość

Skargi

0

Wnioski

0

Petycje

0

anonimy

0

Przekazane do właściwego organu

0

Ogółem

0

 

 1. PROBLEMATYKA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

Charakter sprawy

Przedmiot rozpatrywanych spraw

Ilość

 

 

Skargi

Zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków

0

Naruszenie praworządności (działania sprzeczne z przepisami prawa lub ich naruszenie)

0

Przewlekłość załatwiania spraw

0

Niewłaściwe zachowanie pracownika

0

Uchybienie w czynnościach

0

Niezadowolenie z wydanych rozstrzygnięć

0

Inne

0

 

 

Wnioski

Ulepszenie funkcjonowania jednostki

0

Usprawnienie pracy

0

Ochrona własności

0

Wzmocnienie praworządności

0

Zapobieganie nadużyciom

0

Lepsze zaspokojenie potrzeb ludności

0

inne

0

Petycja

Sprawy mające znamiona skargi lub wniosku, dotyczące życia zbiorowego lub dotyczące wartości społecznych lub moralnych wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego; petycja może być wniesiona jako zbiorowa przez grupę osób

0

 

 

 

 

 1. SPOSÓB ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

Sposób rozpatrzenia

Ilość skarg

Ilość wniosków

Ilość petycji

Pozytywnie (zasadne)

0

0

0

Negatywnie (bezzasadne)

0

0

0

Wyjaśniająco

0

0

0

 

 1. ANALIZA ZASADNOŚCI SKARG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU

POTWIERDZENIA ZARZUTÓW:

 

 1. Badanie zasadności zarzutów:

 

Zasadność zarzutów

Ilość skarg

zasadne

0

częściowo zasadne

0

bezzasadne

0

 

 

 1. Opis podjętych działań w przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów:

 

 

 

Skarga – charakter zarzutu

Konsekwencje (porządkowe lub dyscyplinarne) zastosowane wobec pracownika winnego zaniedbań

Wprowadzone działania systemowe, wydane polecenia lub inne środki podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości i przyczyn powstawania skarg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Katowice, dnia 03.01.2018r.

 

……………………………………………….

podpis kierownika jednostki

 

Sporządził:

sekretarz szkoły:

Elżbieta Rosa

 

Nr telefonu: 32/204-65-98

 

 


Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne  za okres II /półrocza/ 2015 roku

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Organ kontrolujący

(bez kontroli Wydziału Budżetu  oraz innych Wydziałów UM )

 

Ilość kontroli

 

Wyniki kontroli

( zalecenia pokontrolne)

 

Wpisać formułę : Zgodnie z protokołem, decyzją itp. z dnia ……

przekazanymi  do WE

 

Termin  realizacji zaleceń wynikający z protokołu, decyzji itp.

 

Informacja na temat wykonania zaleceń

(wykonano/ nie wykonano/ wykonano częściowo * )

Termin  zrealizowania    zaleceń  pokontrolnych

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Kuratorium Oświaty

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy

w Katowicach

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Kontrola przeprowadzona w związku z wydanym zaleceniem dotyczącym oceniania prac uczniów powstałych w ramach próbnych egzaminów obejmujących swoim zakresem cykl kształcenia niezgodnie z § 3 ust.3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r., nr 83, poz.562 z późn.zm.)

 

Działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013r. poz. 482, z późn. zm.) udzielam Panu ostrzeżeniaw związku z niewypłaceniem byłemu pracownikowi Piątek Adam kwoty 2058,78 zł brutto tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w okresie od 1.10.2015r. do 22.10.2015r., co stanowi wykroczenie z art., 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwa 1974r. Kodeks pracy w zw. Z art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Biorąc pod uwagę, że jest to pierwsza kontrola podmiotu, ww. ekwiwalent za niewykorzystany urlop został wypłacony byłemu pracownikowi przed dniem rozpoczęcia kontroli, niezwłocznie po wykryciu niedopatrzenia, jak również jednostkowy charakter wykroczenia związanego z niewypłaceniem należności pracowniczych, po złożonych wyjaśnieniach poprzestaję na niniejszym środku oddziaływania wychowawczego.

 

 

 

Brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak

 

 

Wykonano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak

 

 

 

Brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak 

 

 


 

Informacja

 

z przebiegu załatwiania skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych

 

 

 

przez XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego

 

w Katowicach

 

za rok  2015

 

 

 

 1. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ROZPATRYWANYCH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

Rodzaj spraw

Ilość

Skargi

0

Wnioski

0

Petycje

0

anonimy

0

Przekazane do właściwego organu

0

Ogółem

0

 

 

 

 1. PROBLEMATYKA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

 

 

Charakter sprawy

Przedmiot rozpatrywanych spraw

Ilość

 

 

Skargi

Zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków

0

Naruszenie praworządności (działania sprzeczne z przepisami prawa lub ich naruszenie)

0

Przewlekłość załatwiania spraw

0

Niewłaściwe zachowanie pracownika

0

Uchybienie w czynnościach

0

Niezadowolenie z wydanych rozstrzygnięć

0

Inne

0

 

 

Wnioski

Ulepszenie funkcjonowania jednostki

0

Usprawnienie pracy

0

Ochrona własności

0

Wzmocnienie praworządności

0

Zapobieganie nadużyciom

0

Lepsze zaspokojenie potrzeb ludności

0

inne

0

Petycja

Sprawy mające znamiona skargi lub wniosku, dotyczące życia zbiorowego lub dotyczące wartości społecznych lub moralnych wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego; petycja może być wniesiona jako zbiorowa przez grupę osób

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SPOSÓB ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

 

 

 

Sposób rozpatrzenia

Ilość skarg

Ilość wniosków

Ilość petycji

Pozytywnie (zasadne)

0

0

0

Negatywnie (bezzasadne)

0

0

0

Wyjaśniająco

0

0

0

 

 

 

 1. ANALIZA ZASADNOŚCI  SKARG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU

 

POTWIERDZENIA ZARZUTÓW:

 

 

 

 1. Badanie zasadności zarzutów:

 

 

 

Zasadność zarzutów

Ilość skarg

zasadne

0

częściowo zasadne

0

bezzasadne

0

 

 

 

 

 

 1. Opis podjętych działań w przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów:

 

 

 

 

 

Skarga – charakter zarzutu

Konsekwencje (porządkowe lub dyscyplinarne) zastosowane wobec pracownika winnego zaniedbań

Wprowadzone działania systemowe, wydane polecenia lub inne środki podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości i przyczyn powstawania skarg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Katowice, dnia 07.01.2016r.

 

 

 

……………………………………………….

 

                                                                                                                                                         podpis kierownika jednostki

 

 

 

Sporządził:

 

sekretarz szkoły:

 

Elżbieta Rosa

 

 

 

Nr telefonu: 32/204-65-98

 

 

 

 


Wykaz kontroli za 2013 i 2014 roku

 

Lp.

Data

Organ kontrolujący

Cel kontroli

1.

19.02.2013

Urząd Miasta Katowice

Formy wypoczynku zimowego uczniów

2.

01.03.2013

Kuratorium Oświaty

Ustalenie harmonogramu ewaluacji zewnętrznej, problemowej w obszarze - efekty

3.

11.03.2013

Kuratorium Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna w obszarze efekty wg. harmonogramu

4.

12.03.2013

Kuratorium Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna problemowa wg. harmonogramu

5.

13.03.2014

Kuratorium Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna – badanie zgodne z harmonogramem

6.

14.03.2014

Kuratorium Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna, problemowa – badanie zgodne z harmonogramem

7.

21.03.2013

Kuratorium Oświaty

Podsumowujące spotkanie z radą pedagogiczną po ewaluacji problemowej – prezentacja wyników

8.

02.09.2014

Urząd Miasta Katowice

Kontrola – przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2014/2015

9.

16.10.2014

Kuratorium Oświaty

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły

10.

15.03.2012

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola obiektu

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Rosa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 20:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 702
05 lipca 2019 15:51 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2018 11:56 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2018 11:53 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.