Informacje niejawne

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.


Na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy prawo do informacji publicznej ulega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Sposób udostępniania danych:
odpowiedź pisemna
Zakres udostępniania danych:
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)
Termin udostępniania danych:
do 14 dni
Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze

Zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
  • Dz.U.05.196.1631 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Rosa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 20:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 640
19 grudnia 2014 20:21 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2014 20:20 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie nowej zakładki.