Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.


Korespondencję można kierować drogą pocztową na adres:


XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach

ul. Obroki 87

40-833 Katowice.


Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z KPA. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.- 15.30REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. RTM. W. PILECKIEGO

W KATOWICACH

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne.

 

§ 1

  1. Regulamin reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych do dyrektora szkoły.
  2. Regulamin stosuje się do skarg i wniosków składanych do dyrektora szkoły, gdy pozostają one w związku z wykonywaniem przez szkołę zadaniami z zakresu kierowania, administrowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej szkoły.

 

§ 2

  1. Skargę lub wniosek rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości organ, do którego skarga jest adresowana.

 

§ 3

  1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się sekretarzowi szkoły.
  2. W siedzibie szkoły, w widocznym miejscu umieszcza się informację wskazującą pracownika przyjmującego skargi i wnioski.

 

 

ROZDZIAŁ II

Przyjmowanie skarg i wniosków.

 

§ 4

Skargi i wnioski mogą być wznoszone pisemnie a także ustnie do protokołu (załącznik nr 1).

 

§ 5

  1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  2. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.

 

§ 6

Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

 

ROZDZIAŁ III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

§ 7

  1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

§ 8

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów                           o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

 

§ 9

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegający rozpatrzeniu przez różne organy, dyrektor rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

§ 10

Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 

§ 11

W przypadku zasadności skargi lub wniosku dyrektor je rozpatrujący może wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania.

 

§ 12

Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania osobę wnoszącą skargę lub wniosek o wyniku rozpatrzenia sprawy w terminie 30 dni od daty wniesienia sprawy lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

 

§ 13

W przypadku stwierdzenia braku zasadności skargi lub wniosku przez dyrektora wnoszący ma prawo do odwołania się od jego decyzji do Kuratorium Oświaty w Katowicach w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2014r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Porządnicka-Lamch
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 20:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 922
04 stycznia 2016 14:30 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2014 20:30 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
19 grudnia 2014 20:29 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie nowej zakładki.