RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm Witolda Pileckiego  z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 87, e –mail: sekretariat@15lo.katowice.pl
 2. Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych pana Tomasza Ptaka  tel. 326861328
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych (art.6 ust. 1 lit a RODO)
 • Zawartej z Panem/Panią umowy lub działania prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • Obowiązku prawnym ciążący mna administratorze wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 6 lit c RODO)
 • Realizacji zadań publicznych zleconych Administratorowi Danych Osobowych przez organ prowadzący
 • Realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez administratora lub zadań powierzonych administratorowi przez organ prowadzący tj. Urząd Miasta Katowice
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

ü  Administrator Danych Osobowych

ü  Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z umową powierzenia

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej (do wglądu w Sekretariacie szkoły) lub przepisów prawa określający okres przetwarzania danych
 2. PosiadaPan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (nie dotyczy tych przypadków w których Dyrektor Szkoły posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa)
 3. Posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r zgodnie z art. 77.
 5. Podanie Pana/Pani danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji zadań wynikających z realizacji zawartej z Panem/Panią umowy
 6. Podane przez Pana/Panią danych osobowych nie  będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę tj. XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Facebook ’a jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim pod adresem iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel: 32 606 13 23

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. a), lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)      kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),

b)      przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

c)       analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- zwanych: „Celami Przetwarzania”.

 

                Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.

                Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

                Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).

                Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: sekretariat@15lo.katowice.pl

                W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 263
12 grudnia 2019 20:13 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
03 grudnia 2018 16:42 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 10:23 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.