RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm Witolda Pileckiego  z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 87, e –mail: sekretariat@15lo.katowice.pl
 2. Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych pana Tomasza Ptaka  tel. 326861328
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • Udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych (art.6 ust. 1 lit a RODO)
 • Zawartej z Panem/Panią umowy lub działania prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • Obowiązku prawnym ciążący mna administratorze wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 6 lit c RODO)
 • Realizacji zadań publicznych zleconych Administratorowi Danych Osobowych przez organ prowadzący
 • Realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez administratora lub zadań powierzonych administratorowi przez organ prowadzący tj. Urząd Miasta Katowice
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

ü  Administrator Danych Osobowych

ü  Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z umową powierzenia

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej (do wglądu w Sekretariacie szkoły) lub przepisów prawa określający okres przetwarzania danych
 2. PosiadaPan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (nie dotyczy tych przypadków w których Dyrektor Szkoły posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa)
 3. Posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r zgodnie z art. 77.
 5. Podanie Pana/Pani danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji zadań wynikających z realizacji zawartej z Panem/Panią umowy
 6. Podane przez Pana/Panią danych osobowych nie  będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 208
03 grudnia 2018 16:42 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 10:23 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2018 12:58 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie nowej zakładki.