Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis

 1. Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.
 2. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona.

  Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:
  1. przekazanie na wniosek lub w innych trybach,
  2. udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.

  Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:
  1. nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,
  2. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  3. została udostępniona w sposób inny niż określony w ppkt b i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 3. Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.


  Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.
  W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.

  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2019 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 67
21 października 2019 09:56 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Zmiana treści zakładki.
21 października 2019 09:46 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie nowej zakładki.