Statut

Statut szkoły

Statut szkoły

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm)


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1
Nazwa szkoły brzmi: „ XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, ul. Obroki 87”.
§ 2
1. XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach z siedzibą przy ul. Obroki 87, nazywane dalej Liceum, prowadzone jest przez Urząd Miasta Katowice. 
2. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
§ 3
Liceum jest szkołą publiczną o 3-letnim cyklu kształcenia, opartą na podbudowie programowej 3 letniego gimnazjum. XV Liceum Ogólnokształcące kształci w klasach:
a) wojskowej,
b) zarządzania kryzysowego, 
c) cywilnej.
§ 4
Liceum kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami, uzdolnieniami oraz zadaniami oświaty określonymi w ustawie       z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
§ 5
Liceum spełnia funkcję kształcącą, wychowującą, kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.
§ 6
Liceum wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
§ 7
Liceum jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej. 
§ 8
XV Liceum Ogólnokształcące uwzględniając zainteresowania uczniów na początku etapu edukacyjnego wyznaczyło przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym, w klasach wojskowych i zarządzania kryzysowego liceum ogólnokształcącego w ramach godzin do dyspozycji dyrektora wprowadza się dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 9
Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie,                              a w szczególności:
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a także świadectwa dojrzałości,
2) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy,
3) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
5) sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich oraz stały nadzór przez prowadzących zajęcia,
6) zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę korzystając również z pomocy rodziców uczniów,
7) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
8) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania oraz stwarza warunki do realizacji indywidualnych programów nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
9) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,
10) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym fizycznie oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych,
11) umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju.

Liceum realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi        i kulturalnymi regionu.
§ 10
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozaszkolnej, przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców.
§ 11
Indywidualny tok i program nauki
Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                    i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
§ 12
Wychowawstwo klasy
1. Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.
3. Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor szkoły powierzy zadania wychowawcy, mogą mieć wpływ rodzice              i uczniowie.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§ 13
1. Organami XV Liceum Ogólnokształcącego są:
1.1. Dyrektor,
1.2. Rada Pedagogiczna,
1.3. Rada Rodziców,
1.4. Rada Młodzieżowa.
 § 14
1. Stanowisko dyrektora Liceum powierza Prezydent Miasta Katowice, na okres 5 lat szkolnych, kandydatowi wyłonionemu         w drodze konkursu.
2. Powierzenie stanowiska dyrektora Liceum może być przedłużone na kolejny okres.
3. Tryb, a także zasady przeprowadzania konkursu i przedłużenia powierzenia określa ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
 § 15
Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Liceum, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:
1) reprezentuje Liceum na zewnątrz,
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego, między innymi przez aktywne działania prozdrowotne,
3) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
6) tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Liceum,
7) kształtuje twórczą atmosferę pracy w Liceum, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,
8) realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
9) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej, projekty planów pracy szkoły, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji, udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły Radzie Rodziców,
10) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
11) przedkłada Radzie Pedagogicznej do podjęcia uchwały – projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
12) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
13) opracowuje i realizuje plan finansowy Liceum, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawia jego projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
14) przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
15) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
16) sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:
a) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
b) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły, 
c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
d) przekazuje sporządzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty raport o jakości pracy Liceum Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu,
e) opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,
f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
17) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
18) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
19) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
20) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określone w odrębnych przepisach, 
21) załatwia sprawy osobowe pracowników Liceum,
22) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
23) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Liceum, w zakresie przewidzianym przepisami,              a w szczególności:
a) zasięgania opinii w sprawach organizacji pracy Liceum,
b) ustalania regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników Liceum, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c) ustalania planu urlopów pracowników Liceum z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela,
25) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,
26) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
27) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dba o czystość i estetykę szkoły,
28) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
29) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
30) organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły,
31) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych,
32) wykonuje zwykły zarząd powierzonego Liceum majątku, a w szczególności:
- organizuje przeglądy techniczne obiektu Liceum oraz prace konserwacyjno-remontowe,
- organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Liceum,
33) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
34) przygotowuje szkolne zestawy podręczników oraz programów nauczania na podstawie informacji od nauczycieli uczących    w szkole oraz uchwały Rady Pedagogicznej w tym zakresie oraz podaje do publicznej widomości do dnia 15 czerwca zestawu programów nauczania oraz podręczników,
35) ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,
36) organizuje obrót używanymi podręcznikami,
37) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Młodzieżową,
38) wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Liceum oraz obowiązujących przepisów.
 § 16
1. Dyrektor, jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, w szczególności decyduje o sprawach:
1.1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
1.2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.
1.3. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
2. Dyrektor rozstrzyga ostatecznie wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania XV Liceum Ogólnokształcące. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Dyrektor szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej powołuje Zespół Egzaminacyjny, ustala procedurę przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz czuwa nad sprawnym jego przeprowadzeniem.
 § 17
Rada Pedagogiczna
1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem XV Liceum Ogólnokształcącego, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki:
1.1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele.
1.2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, np.: przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej.
1.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 5, odpowiedzialny za prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej oraz zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań zgodnie      z Regulaminem Rady.
1.4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę potrzeb.
1.5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
1.6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające     ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
1.7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały te są numerowane wg kolejności w danym roku szkolnym i przekazywane do zaopiniowania i przyjęcia do realizacji przez wszystkie organy szkoły.
1.8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej zebrania są protokołowane. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
1.9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
2.1. Zatwierdzenie planu pracy.
2.2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
2.3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole oraz ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.
2.4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2.5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
2.6. Ustalanie szczegółowych kryteriów oceny z zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoławczego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej.
3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
3.1. Organizacja pracy szkoły.
3.2. Projekt planu finansowego Zespołu.
3.3. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
3.4. Propozycje Dyrektora w sprawach przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.5. Wnioski złożone do Dyrektora przez przedstawicieli rodziców i uczniów, dotyczące zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy klasy.
4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Rodziców i Radzie Młodzieżowej.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.
6. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i z Radą Młodzieżową w zakresie określonym Statutem i Regulaminem Rady Pedagogicznej.
7. Ponieważ w XV Liceum Ogólnokształcącym nie działa Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna – zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy             o systemie oświaty – wykonuje jej zadania, a zwłaszcza, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i przedstawicieli Rady Młodzieżowej:
7.1. Uchwala Statut XV Liceum Ogólnokształcącego.
7.2. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły.
7.3. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły i jego Dyrektora lub do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu i dla Dyrektora charakter wiążący.
 § 18
Rada Rodziców
1.Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego , działającą na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły oraz polepszenia warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej:
1.1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów .
1.2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem XV Liceum Ogólnokształcącego. 
1.3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
1.4. Do kompetencji rady rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia.
2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Do uprawnień Rady Rodziców należy zapewnienie rodzicom uczniów rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,   a zwłaszcza:
2.1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych.
2.2. Znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2.3. Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce.
2.4. Uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
2.5. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
2.6. Możliwości wystąpienia do Dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem dotyczącym doboru lub zmiany wychowawcy klasy.
2.7. Współdziałania z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Młodzieżową na rzecz prawidłowego funkcjonowania liceum, organizowania zajęć pozalekcyjnych, imprez i konkursów.
3. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje spotkania Dyrektora oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Młodzieżowej.
4. W przypadku nie respektowania statutowych uprawnień Rady Rodziców przez Dyrekcję lub podległych jej pracowników,          a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć do Dyrektora pisemne zażalenie i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
5. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami liceum, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz braku wyczerpującej odpowiedzi na złożone do Dyrektora zażalenie, Prezydium Rady Rodziców ma prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 § 19
Rada Młodzieżowa
6. Radę Młodzieżową tworzą uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego:
6.1. Zasady wybierania i działania Rady Młodzieżowej określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
6.2. Regulamin Rady Młodzieżowej nie może być sprzeczny ze Statutem XV Liceum Ogólnokształcącego.
7. Rada Młodzieżowa może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum,       a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
7.1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
7.2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
7.3. Prawo do organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami            i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
7.4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Młodzieżowej.
7.5. Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz prowadzenia audycji w szkolnym radiowęźle.
7.6. Prawo umotywowania wnioskowania w sprawie doboru lub zmiany wychowawcy klasy.
8. Na prośbę Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej Rada Młodzieżowa wydaje opinie w następujących sprawach:
8.1. Uchwalenie Statutu.
8.2. Skreślenie ucznia z listy uczniów.
8.3. Ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od ustalonej oceny.
8.4. Ocena pracy nauczyciela dokonywana przez Dyrektora szkoły, zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela.
9. Przedstawiciele Rady Młodzieżowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców na zaproszenie tych organów.
10. W przypadku nie respektowania uprawnień statutowych Rady Młodzieżowej przez dyrekcję lub Radę Pedagogiczną, właściwe organy Rady reprezentujące ogół uczniów mogą zwrócić się do Dyrektora z zażaleniem na piśmie i mają prawo oczekiwać na nie wyczerpującej odpowiedzi. Przewodniczący Rady Młodzieżowej ma prawo poprosić o interwencję Prezydium Rady Rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
§ 20
1. W Liceum tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych w przypadku gdy liczba oddziałów jest nie mniejsza niż 12.
2. Dyrektor Liceum powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, wyznaczając mu zakres jego kompetencji.
 § 21
I. Rodzice uczniów i nauczyciele XV Liceum Ogólnokształcące współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
1. Rodzice uczniów mają prawo do:
1.1. Wyłonienia swojej reprezentacji: Rady Rodziców – zgodnie z Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty,
1.2. Uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców przez ogólne zebranie rodziców uczniów liceum,
1.3. Zaznajomienia się z zamierzeniami dydaktyczno –wychowawczymi danej klasy oraz XV Liceum Ogólnokształcącego poprzez informacje przekazywane na ten temat przez wychowawców na klasowych zebraniach rodziców uczniów oraz przez Dyrektora na zebraniu plenarnym Rady Rodziców,
1.4. Zaznajomienia się z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz z postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę; przekazanie tych informacji jest obowiązkiem wychowawcy klasy,
1.5. Zaznajomienia się z regulaminem egzaminu maturalnego najpóźniej na pierwszym zebraniu rodziców uczniów klas programowo ostatnich (termin: do połowy października),
1.6. Uzyskiwania od wychowawcy klasy i wszystkich nauczycieli rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, przy czym informacje te można uzyskiwać w czasie:
a) stałych zebrań organizowanych dla rodziców uczniów,
b) terminów konsultacji wyznaczonych przez nauczycieli i wychowawców,
c) w każdym innym czasie, odpowiadającym rodzicom ucznia, pod warunkiem, że nie będzie to przeszkadzało nauczycielowi          w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.7. Uzyskiwania informacji, porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, od nauczyciela, wychowawcy                    i pedagoga w czasie ich dyżurów na terenie szkoły.
1.8. Zwrócenia się z prośbą do nauczyciela o krótkie uzasadnienie stopnia, który dostało dziecko, a także o otrzymanie do domu na czas określony przez nauczyciela sprawdzonej i ocenionej pisemnej pracy kontrolnej.
1.9. Wystąpienia do dyrektora z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej,
1.10. Wystąpienia do Dyrektora szkoły z wnioskiem dotyczącym doboru lub odwołania wychowawcy klasy, zgodnie z trybem określonym w Statucie liceum.
1.11. Wyrażania i przekazywania Dyrektorowi szkoły, a także organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
2. Dyrekcja XV Liceum Ogólnokształcącego organizuje stałe spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Spotkania te są organizowane w miarę potrzeb wynikających z organizacji pracy liceum oraz klasy, na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli lub dyrekcji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 22
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz przeprowadzenia egzaminów określają szczegółowo przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 23
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny XV Liceum Ogólnokształcącego zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę w terminie przez niego wyznaczonym.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący.
§ 24
Podstawową jednostką organizacyjną XV Liceum Ogólnokształcącego jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem opartym na podstawach programowych i programach nauczania dla danej klasy i kierunku kształcenia.
§ 25
1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
2. Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych określa Dyrektor szkoły, natomiast egzaminów pisemnych Dyrektor CKE.
§ 26
1. Podstawową formą liceum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej, może podjąć uchwałę, w której ustali się inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
§ 27
1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje corocznie decyzję o podziale oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Podział na grupy dotyczyć powinien:
2.1. Nauczania języków obcych, jeśli pozwoli na to sytuacja kadrowa.
2.2. Nauczania chemii, fizyki i biologii, jeśli nauczyciele w rozkładzie materiału wyodrębnią lekcje poświęcone na ćwiczenia wykonywane przez uczniów, a wynikające z realizowanego w danym oddziale programu.
2.3. Prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
2.4. Prowadzenia zajęć z elementów informatyki ze względu na konieczność umożliwienia uczniom indywidualnej pracy na komputerze.
2.5. Prowadzenia zajęć wojskowych zgodnie ze strukturą przedmiotową przysposobienia obronnego.
§ 28
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. nauczanie języków obcych i elementów informatyki, a także koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów.
Praktyki pedagogiczne
§ 29
XV Liceum Ogólnokształcące może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
Biblioteka
§ 30
1. Biblioteka XV Liceum Ogólnokształcącego jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu w miarę możliwości wiedzy o regionie. Uzupełnieniem systemu informacji jest Szkolne Centrum Multimedialne, wchodzące w skład Pracowni Internetowej.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
3.1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
3.2. Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę.
3.3. Prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
3.4. Godziny pracy biblioteki, ustalone przez Dyrektora Zespołu z bibliotekarzem, powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
3.5. Zasady gromadzenia i opracowywania zbiorów, ich ewidencji, a także sposobu prowadzenia dokumentacji biblioteki szkolnej określają odrębne przepisy.
4. Biblioteka posiada swój regulamin, opracowany przez nauczyciela – bibliotekarza, a zatwierdzony przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Przy zgromadzeniu materiałów bibliotecznych należy brać pod uwagę potrzeby wypożyczalni i czytelni oraz pracowni przedmiotowych, a jednocześnie uwzględnić tematy określone treściami programów realizowanych w liceum. Za niezbędne materiały biblioteczne uznaje się:
5.1. Podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej.
5.2. Lekturę obowiązkową i uzupełniającą, uzgodnioną z nauczycielami.
5.3. Podręczniki szkolne.
5.4. Materiały informacji pośredniej.
5.5. Publikacje popularnonaukowe.
5.6. Literaturę fachową odpowiadającą specjalnościom, w których kształci szkoła.
5.7. Literaturę piękną.
5.8. Czasopisma (wg listy skonsultowanej z Radą Pedagogiczną i Radą Młodzieżową, a zatwierdzonej przez Dyrektora szkoły).
5.9. Materiały niepiśmiennicze (płyty, taśmy, kasety video itp.).
6. Z księgozbioru głównego wyodrębnić należy księgozbiór podręczny, obejmujący podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej w jak najszerszym zakresie, udostępniony użytkownikom w czytelni.
7. Katalogi biblioteczne (alfabetyczny i rzeczowy), a także kartoteki powinny znajdować się w widocznym miejscu w bibliotece, by użytkownik mógł z nich bez trudu korzystać.
8. Czytelnia powinna zapewnić uczniom warunki do samodzielnej i spokojnej pracy lub nauki.
9. Zadania nauczyciela – bibliotekarza:
9.1. W zakresie pracy pedagogicznej: a) propagowanie książki i biblioteki oraz inspirowanie czytelnictwa, b) udostępnianie zbiorów, c) informowanie o księgozbiorze, wdrażanie uczniów do korzystania z katalogów i kartoteki, udzielanie porad bibliograficznych i rzeczowych, d) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego, e) rozwijanie potrzeb kulturalnych                        i czytelniczych, f) współpraca z radą pedagogiczną, przygotowanie na jej posiedzenie okresowych analiz stanu czytelnictwa,             a także informacji o aktualnych nabytkach biblioteki oraz o nowościach metodycznych i pedagogicznych.
9.2. W zakresie prac organizacyjno – technicznych: a) organizacja i administracja biblioteki, b) gromadzenie, ewidencja                          i opracowywanie zbiorów, c) organizacja udostępniania zbiorów, d) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki bibliotecznej.
9.3. W działalności bibliotekarza podlegają ocenie: a) umiejętności organizowania warsztatu bibliotecznego, b) znajomość potrzeb czytelników, c) umiejętność prowadzenia różnych form zajęć z czytelnikami, d) znajomość posiadanego księgozbioru oraz potrzeb w zakresie jego uzupełnienia, e) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. 
Pracownia multimedialna
§ 31
1. Pracownia multimedialna służy głównie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych wymagających korzystania z technologii informacyjnej uczniom w celach dydaktycznych. Korzystać z pracowni mają prawo uczniowie i nauczyciele szkoły po uprzednim umówieniu się z nauczycielem opiekującym się pracownią. Szczegóły korzystania z pracowni multimedialnej określa „Regulamin korzystania z pracowni multimedialnej” znajdujący się w widocznym miejscu w pracowni multimedialnej. Regulamin pracowni multimedialnej jest opracowany przez nauczyciela opiekuna pracowni multimedialnej i zatwierdzany przez Dyrekcję Szkoły.  
2. Cele edukacyjne do realizacji przy pomocy pracowni internetowej i pracowni multimedialnej:2.1. Przygotowanie uczniów              do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej                   i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji.2.3. Usprawnienie komunikacji w systemie oświaty. 2.4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji.2.5. Zapoznanie uczniów z technologią informacyjną.2.6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom                          i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.2.7. Oprogramowanie zapewniające możliwości korzystania z Internetu oraz technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się.2.8. Przygotowanie nauczycieli w zakresie podstaw informatyki i zastosowań technologii informacyjnej.
3. Cele społeczne możliwe do realizacji przy pomocy pracowni internetowej i pracowni multimedialnej:3.1. Pomoc w rozwiązaniu problemu bezrobocia młodzieży.3.2. Wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy.
4. Komputery udostępniane uczniom posiadają zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie przeciwdziałające przeglądanie stron stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.Inne pomieszczenia szkoły
§ 32
1. Dla realizacji celów statutowych XV Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, zapewnia możliwość korzystania z:I.1. Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.I.2. Biblioteki i czytelni, Centrum Multimedialnego.I.3. Gabinetu lekarskiego oraz pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.I.4. Zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
2. XV Liceum Ogólnokształcące posiada także inne pomieszczenia służące realizacji celów statutowych:2.1. Pokój nauczycielski.2.2. Magazyn sprzętu sportowego.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33
1. W XV Liceum Ogólnokształcącym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 34
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy                  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań i obowiązków nauczyciela należą w szczególności:2.1. Kierowanie się dobrem uczniów, odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także poszanowanie ich godności osobistej.2.2. Rzetelna realizacja dydaktycznej, wychowawczej               i opiekuńczej funkcji szkoły na zajęciach z powierzonych przedmiotów w klasach i zespołach, służąca optymalnie osiągnięciu celów ustalonych w programach i w planie pracy szkoły.2.3. Doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy pod względem merytorycznym, metodycznym i wychowawczym, wnioskowanie o jego uzupełnienie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły.2.4. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.2.5. Udzielenie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.2.6. Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.2.7. Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i Dyrekcji a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.2.8. Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, a także systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.2.9. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.2.10. Decydowanie w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,2.11. Decydowanie o treści programu prowadzonego koła zainteresowań.2.12. Decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami.2.13. Współdecydowanie o ocenie z zachowania swoich uczniów, a także wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla nich.

Komisje przedmiotowe 
§ 35
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, zwane komisjami przedmiotowymi.
2. W XV Liceum Ogólnokształcącym działają następujące komisje:2.1. Przedmiotów Ścisłych2.2. Języka polskiego2.3. Wiedzy obywatelskiej2.4. Sportowo – Obronna.2.5. Języków Obcych i Integracji Europejskiej.2.6. Przyrodniczo – Ekologiczna. Opiekę bezpośrednią nad komisjami sprawuje Wicedyrektor zgodnie z przydziałem czynności. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany bezpośrednio przez Dyrektora Zespołu na wniosek nauczycieli komisji.
3. Cele i zadania komisji przedmiotowej, szczegółowo sprecyzowane w planach pracy poszczególnych komisji, obejmują główne zagadnienia:3.1. Uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych i aktualizacja istniejących programów, a także podejmowanie decyzji w sprawie wyborów programów nauczania,3.2. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.3.3. Opracowanie tematów prac do ustnych egzaminów maturalnych.3.4. Przeprowadzanie okresowych analiz realizacji programów nauczania.3.5. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla poszczególnych nauczycieli.3.6. Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych            a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.3.7. Opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 35a

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
2. W skład zespołu wchodzą także specjaliści zatrudnieni w szkole (pedagog).
3. Do zadań zespołu należy:
a. rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
b. określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;
c. opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;
d. dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 
- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji                        na kolejny rok szkolny.

Wychowawca klasy
§ 36
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:1.1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.1.2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.1.3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1, podejmuje konkretne działania, a w szczególności:2.1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.2.2. Wspólnie z uczniami i rodzicami ustala treści i formy zajęć realizowanych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.2.3. Tworzy warunki do udziału uczniów w różnych formach życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski: a) organizuje wraz z uczniami i ich rodzicami wycieczki turystyczno-krajoznawcze, a także wycieczki do kina, teatru, filharmonii oraz zwiedzanie wystaw różnego typu, b) inspiruje uczniów do udziału w życiu szkoły, w pracy Rady Młodzieżowej i organizacji młodzieżowych, c) wyzwala aktywność uczniów w pracy społecznej, naukowej, kulturalnej oraz działalności rekreacyjnej i sportowej.2.4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i borykających się z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).2.5. Utrzymuje kontakt z rodzicami w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, b) okazywania pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły.2.6. Zapoznaje rodziców z aktualnymi przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.2.7. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.2.8. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.2.9. Ustala, zgodnie z odrębnymi przepisami, projekt oceny                             z zachowania swoich wychowanków.2.10. Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 2.11. Troszczy się wraz z uczniami i rodzicami o estetykę i wygląd sali lekcyjnej powierzonej opiece jego klasy.2.12. Formy i minimalną częstotliwość kontaktów wychowawców i innych nauczycieli             z rodzicami uczniów określa Statut, a także wymagania regulaminu klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów, wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej: a) nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformowania wychowawcy klasy i ucznia o przewidywanej dla niego semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej na miesiąc przed końcem okresu (roku szkolnego),b) wychowawca pisemnie lub telefonicznie wzywa rodziców ucznia do szkoły i przekazuje informację o grożącej uczniowi okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym;                   w przypadku niestawienia się rodziców na rozmowę, wychowawca zawiadamia ich na piśmie, c) na prośbę rodziców ucznia wychowawca kontaktuje ich z nauczycielem przedmiotu, z którego uczniowi grozi okresowa (roczna) ocena niedostateczna                    i pomaga w podjęciu działań umożliwiających uczniowi uzyskanie promocji.2.13. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.2.14. Początkujący nauczyciel-wychowawca ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze strony Dyrekcji i Rady Pedagogicznej,                         a zwłaszcza do: a) wyznaczenia nauczyciela: opiekun – koordynator – Pedagog Szkolny, b) zaznajomienia się z przyjęciem zadań wychowawcy powierzonych przez Dyrektora, z wszystkimi przepisami i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi tej funkcji,                  c) uzyskania od Dyrekcji wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją dokumentów, d) ustalenia wspólnie z Wicedyrektorem szkoły projektu planu pracy wychowawczej na rok szkolny dla klasy, nad którą sprawuje opiekę, e) zwrócenia się z prośbą o uczestniczenie przedstawiciela Dyrekcji w klasowym spotkaniu z rodzicami uczniów lub w indywidualnych rozmowach z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze ,f) skorzystanie z doświadczeń innych nauczycieli – wychowawców, których Dyrektor szkoły może zobowiązać do otoczenia opieką początkującego wychowawcy ,g) korzystania                 z niezbędnych materiałów pomocniczych i form doskonalenia.2.15. Zasady wpływania rodziców i uczniów na dobór lub odwołanie nauczyciela z funkcji wychowawcy określa § 7 pkt.15.6. i pkt.20.6. Statutu.2.16. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za dokumentację związaną z ubieganiem się o stypendium socjalne.
ROZDZIAŁ VI
REKRUTACJA

§ 37
XV Liceum Ogólnokształcące przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym temacie.
§ 38
Do XV Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają uczniowie będący absolwentami gimnazjum.
§ 39
Do XV Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.Zasady punktacji1.Przedmioty punktowane:a) klasy wojskowe: język polski, historia, wychowanie fizyczne, geografia,b) klasy zarządzania kryzysowego: język polski, chemia, historia, wychowanie fizyczne,c) klasa sportowo-informatyczna,klasa dziennikarsko-językowa: język polski, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne,punktacja:celujący 19pkt. ,bardzo dobry 16pkt. ,dobry 13pkt. ,dostateczny 9pkt. ,dopuszczający 0pkt.2.Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów.3.Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty. Maksymalnie 12 punktów.Za jeden tytuł 10 punktów, za dwa                      i więcej tytułów dodatkowo 2punkty.4.Osiągnięcia sportowe i artystyczne indywidualnie lub zespołowo co najmniej na szczeblu powiatowym: I miejsce lub tytuł laureata- 5 pkt., II miejsce lub tytuł finalisty-4 pkt., III miejsce lub wyróżnienie- 3 pkt. Wolontariat- 2 punkty.5.Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów.6.Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.7.Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratorów Oświaty, laureaci     i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  przyjmowani są do Liceum Ogólnokształcącego bez uwzględnienia postępowania kwalifikacyjnego.8. Absolwentom, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa.9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:1)sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone                 w rodzinach zastępczych,2)kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,3)kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.10. Dyrektor Liceum decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego                             w przypadku, gdy:1)uczeń powraca z zagranicy,2)liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.11. W przypadku dokonania pełnego naboru decyzją Dyrektora Liceum zostaje ogłoszony termin zakończenia naboru do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego (po zakończeniu obligatoryjnych przyjęć do klas pierwszych).12. Dyrektor Liceum ponadto:1)ogłasza dodatkowy termin rekrutacji dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami,2)przedłuża termin składania podań o przyjęcie do klasy pierwszej i wyznacza termin dodatkowej rekrutacji w przypadku niedokonania pełnego naboru do klasy pierwszej,3)przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej,4)zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym typie szkoły . 13.Listy uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
ROZDZIAŁ VII
PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY, DORADZTWO ZAWODOWEGO

§ 40Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny stanowią załącznik nr 2 do niniejszego statutu, Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego załącznik nr 3.
ROZDZIAŁ VIII 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
 
§ 41UCZEŃ MA PRAWO DO:
1. Zdobywania wiedzy we współpracy z nauczycielem, poszerzania jej, wyrażania wątpliwości i własnych sądów.                                     2. Zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu kształcenia.3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę                        i poszanowanie jego godności.4. Zapoznanie się z programem nauczania , z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.5. Zapoznawania się z regulaminami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także z regulaminami egzaminów maturalnych.6. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.7. Swobody wyrażania myśli              i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, udziału w olimpiadach, konkursach szkolnych  i pozaszkolnych.9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnie umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów                 w nauce.10. Odwołania się od oceny z zachowania, w trybie ustalonym przez Radę Pedagogiczną.11. Otrzymania pomocy                    w przypadku trudności w nauce oraz w przypadku powstania zaległości, jeśli powstały one z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, mniejsze zdolności) oraz nauczania indywidualnego, jeśli wymaga tego sytuacja losowa.                            12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego również podczas zajęć pozalekcyjnych, na zasadach określonych przez Dyrektora szkoły.14. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.15. Zwracanie się ze swymi problemami, w czasie lub po zakończeniu lekcji, do wszystkich nauczycieli, a także do przedstawicieli wszystkich organów szkoły.
§ 42UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W STATUCIE , A ZWŁASZCZA DOTYCZĄCYCH:
1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz rzetelnego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.2. Aktywnego uczestniczenia w życiu klasy i szkoły.3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.4. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych ludzi, dbałości o kulturę słowa.5. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.6. Dbałości o wspólne dobro, ład               i porządek w szkole oraz estetykę pomieszczeń. 7. Terminowego i rzetelnego odrabiania pracy domowej oraz wywiązywania się          z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczycieli lub Dyrekcję szkoły. 8. Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie dziesięciu dni od momentu powrotu do szkoły.9. Dbania o schludny wygląd a w przypadku uczniów klas wojskowych i zarządzania kryzysowego noszenia munduru w dni wyznaczone.10. Nieużywania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych.

11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania papierosów elektronicznych.
§ 42a Uczeń zdolny lub wykazujący w danym przedmiocie szczególne zainteresowania ma prawo do: indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu nauki, udziału w konkursach i olimpiadach, pomocy nauczycieli.

§ 43 SYSTEM  NAGRÓD  I  KAR
I.  Nagrody i wyróżnienia:

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

- wyniki w nauce,

- 100% frekwencję,

- wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

- pracę na rzecz społeczności szkolnej,

- życzliwą postawę wobec innych,

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

2. Nagrody przyjmują formę:

- pochwały ustnej wychowawcy  na forum klasy,

- pochwały ustnej dyrektora na forum szkoły,

- listu gratulacyjnego do rodziców,

- dyplomu uznania dla ucznia,

- publikacji osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły,

- informacji w gablocie szkolnej,

- pochwały wychowawcy podczas spotkania z rodzicami,

- nagrody rzeczowej.

- podwyższenia oceny zachowania.

3. Nagrody przyznawane są przez wychowawcę klasy, Samorząd Uczniowski,  Radę  Rodziców lub Dyrektora szkoły.

4. Ustalenia dodatkowe:

- Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,   może

postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie.

- Fakt uzyskania przez ucznia nagrody powinien być odnotowany w dzienniku  danej klasy.

- O  fakcie przyznania nagrody wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

- Nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły, z budżetu Rady Rodziców lub  z funduszy przekazywanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły.

- Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o przyznanym uczniowi wyróżnieniu czy nagrodzie. 

II.  Kary: 

1. Kara może być nałożona za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły  oraz wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń wydanych na jego podstawie.

2. Kary przyjmują formę:

- upomnienia ustnego lub pisemnego wychowawcy klasy,

- nagany wychowawcy klasy,

- upomnienia lub nagany dyrektora szkoły,

- zawieszenia w pełnieniu funkcji społecznej,

- odpowiedzialności materialnej za poczynione szkody,

- przeniesienia do równoległej klasy w swojej szkole,

- przeniesienia do innej szkoły,

 -skreślenia z listy uczniów w przypadku ucznia pełnoletniego.

3. W przypadku szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa ucznia stosowana jest procedura postępowania w stosunku do uczniów w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

4. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron.

5. Sposoby i formy dokumentowania udzielonych kar:

- niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczycieli w formie uwag  w specjalnym zeszycie, zakładanym corocznie przez wychowawcę klasy;

- zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę klasy, bądź  wnioskowania o nałożenie kar wyższych, pozostających w gestii dyrektora szkoły;

- każda wymierzona kara winna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy klasy;

- kara nagany wychowawcy klasy oraz upomnienie lub nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie pisemnej. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca,  dyrektor szkoły, uczeń oraz rodzic (opiekun prawny ucznia).

 7.   Ustalenia dodatkowe:

- O  każdym przypadku nałożenia kary na ucznia szkoła informuje rodziców ( prawnych opiekunów) .

- Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie szkoły będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.

- W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej można również stosować inne kary.

- W przypadku naruszenia przez ucznia prawa - popełnienia czynu karalnego, dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)  i Policję.

8. Tryb działań wychowawczych podejmowanych wobec ucznia, którego zachowanie  budzi poważne zastrzeżenia :

- zapisanie uwagi przez nauczyciela w klasowym zeszycie uwag;

- rozmowa wychowawcy klasy z uczniem;

- przekazanie przez wychowawcę klasy zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia jego rodzicom w ramach kontaktów                            z rodzicami;

- przekazanie przez wychowawcę klasy zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia pedagogowi szkolnemu;

- rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem;

- sformułowanie przez wychowawcę zastrzeżeń wobec ucznia w formie pisemnego powiadomienia rodziców i poinformowanie      o procedurach:

- rozmowa z dyrektorem szkoły;

- nawiązanie przez pedagoga szkolnego (w porozumieniu z wychowawcą klasy) ścisłej współpracy z rodzicami ucznia w celu systematycznej kontroli zachowania ucznia;

- udzielenie nagany Dyrektora szkoły,

- przekazanie sprawy na Policję, lub do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

9.   Tryb odwołania się od wymierzonych kar.

- W przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej                           z uzasadnieniem w terminie 3 dni do dyrektora szkoły;

- Jeżeli dyrektor szkoły nałożył uczniowi karę, to uczniowi przysługuje prawo odwołania się, w formie pisemnej z uzasadnieniem, do organu nadzorującego szkołę w terminie do 7 dni, za pośrednictwem dyrektora szkoły;

- Decyzja dyrektora szkoły i organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna.

- Dokumentowanie kar wymierzanych uczniowi jest obowiązkiem wychowawcy klasy.

§ 44
1.Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do skreślenia z listy uczniów pełnoletniego ucznia               w następujących przypadkach: 1. Udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa.2. Rozprowadzanie narkotyków i nakłanianie uczniów do ich zażywania.3. Niepodjęcie nauki przez okres 1 miesiąca.4. Notoryczne opuszczanie zajęć dydaktycznych bez usprawiedliwienia w wymiarze przekraczającym 50% zajęć w okresie.5. Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.6. Stosowanie przemocy w stosunku do uczniów lub pracowników szkoły oraz naruszanie ich godności osobistej.7. Stosowanie form wymuszania i szantażu w stosunku do uczniów.8. Naganne zachowanie na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych.9. Świadome i wielokrotne niszczenie mienia szkolnego.                              10. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa , życia lub zdrowia członków społeczności szkolnej.11. Fałszowanie dokumentów (np. ocen w dzienniku lekcyjnym).2.Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów:1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów z przypadkami, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów.2. Wychowawca klasy przedstawia dyrektorowi szkoły wniosek o podjecie procedury skreślenia ucznia z listy uczniów, jednocześnie informuje ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów                              o rozpoczęciu procedury.3. Dyrektor szkoły zapoznaje sie z dokumentacja dotyczącą ucznia proponowanego do skreślenia.                       4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu sie z dokumentacja przedstawia do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu wniosek                      o skreślenie ucznia z listy uczniów.5. Pedagog szkolny przedstawia dyrektorowi szkoły działania związane z pomocą  psychologiczno-pedagogiczna podjęte wobec ucznia, którego dotyczy wniosek o  rozpoczęcie procedury skreślenia z listy uczniów.6. Samorząd uczniowski opiniuje decyzje dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów ale decyzja ta nie jest dla dyrektora wiążąca.7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów wraz z opinią samorządu uczniowskiego.8. Rada pedagogiczna opiniuje, w formie uchwały, decyzje dyrektora w sprawie skreślenia ucznia                 z listy uczniów.9. Dyrektor szkoły pisemne powiadamia ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów o decyzji dyrektora szkoły dotyczącej skreślenia. Decyzję o skreśleniu – podstawa prawna art.39 ust.2 w związku z art.41 ust.1 pkt.5 Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dostarcza się na piśmie z podaniem powodu i podstawy prawnej podjęcia tej decyzji oraz informację o 14-dniowym okresie możliwości odwołania się od decyzji do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora.                  10. Wychowawca klasy aktualizuje zapisy w dokumentacji dotyczącej ucznia.11. Skreślenie ucznia następuje po upływie terminu przewidzianego na odwołanie.12. W przypadku wniesienia odwołania wykonanie decyzji wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia odwołania przez instytucję odwoławczą.
§ 45
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora szkoły2. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.13. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

ROZDZIAŁ IX
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA

§ 46Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa załącznik nr 4 do niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 47
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
§ 48
1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.2. Uczniowie klas wojskowych i klas zarządzania kryzysowego zobowiązani są do noszenia mundurów i godnego prezentowania się w trakcie ceremoniału wojskowego.
§ 49
1. XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady prowadzenia przez XV Liceum Ogólnokształcące gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 
§ 50
Liceum nie posiada osobowości prawnej.
§ 51
Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Liceum jest Prezydent Miasta Katowice.
§ 52
1. Ujednolicona wersja Statutu XV Liceum Ogólnokształcącego została zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014r.
2. Statut XV Liceum Ogólnokształcącego wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

Załącznik nr 1 Regulamin Rady Pedagogicznej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 40-43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

§ 2

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem XV Liceum Ogólnokształcącego zwanego dalej szkołą w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształtowania, wychowania i opieki.

Rozdział II

Skład Rady Pedagogicznej

§ 3

3. 1. W   skład   Rady   Pedagogicznej  wchodzi  dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej ( na przykład pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Młodzieżowej, pielęgniarka szkolna, specjaliści w zakresie omawianej problematyki, itp.).

Rozdział III

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

§ 4

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

3. W wyjątkowych wypadkach i w czasie nieobecności przewodniczącego posiedzeniom Rady przewodniczy wicedyrektor szkoły.

4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

realizacji uchwał Rady oraz analizowania stopnia ich realizacji,

tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

dbania o autorytet Rady, ochrony godności i praw nauczycieli,

zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

pobudzania nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem terminie i porządku posiedzeń Rady (nie dotyczy posiedzeń nadzwyczajnych).

4. 5. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Pedagogicznej upoważniony jest przewodniczący Rady bądź upoważniony przez niego wicedyrektor.

§ 5

5.1.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w  każdym   semestrze  w   związku   z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej (zgłoszony na piśmie z podpisem członków).

5. 3. Plan  pracy Rady Pedagogicznej na dany rok szkolny opracowuje przewodniczący Rady i przedstawia go Rady Pedagogicznej.

5. 4. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, posiedzeniach doraźnych, nadzwyczajnych lub w powołanych komisjach i zespołach stałych lub doraźnych. Funkcję przewodniczącego komisji powierza jednemu ze swoich członków.

Rozdział IV

Kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 6

6. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

6. 2.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację   pracy   szkoły,   w   tym   zwłaszcza   tygodniowy   rozkład   zajęć   lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje   dyrektora   szkoły   w  sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozdział V

Obowiązki Rady Pedagogicznej

§ 7

Każdy członek Rady jest zobowiązany do:

współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;

systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;

przestrzegania postanowień Statutu Szkoły, zarządzeń Dyrektora szkoły i niniejszego regulaminu;

realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz uchwał Rady, także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub wstrzymał się od głosu);

czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej komisji, do których został powołany;

przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady;

składania przed Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań;

nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział VI

Zasady i tryb podejmowania uchwał

§ 8

8. 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Tajność głosowania może uchwalić Rada zwykłą większością głosów. Głosowanie nad sprawami osobowymi członków Rady odbywa się w sposób tajny.

8. 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ustępie 6.1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8. 3. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników szkoły i uczniów.

8. 4. Rada Pedagogiczna szkoły wybiera spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły organizowanego przez organ prowadzący szkołę.

8. 5. Liczba kandydatów do komisji powoływanej przez organ prowadzący lub nadzorujący szkołę nie może być mniejsza od liczby ustalonych miejsc. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w spotkaniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

8. 6. Przedstawicieli do komisji konkursowej wybiera się w głosowaniu tajnym.

 

 

 

Rozdział VII

Zasady sporządzania dokumentacji

§ 9

9. 1. Z zebrania Rady sporządza się protokół, który w terminie do 14 dni od daty zebrania wpina się do księgi protokołów Rady. Protokoły sporządzane są elektronicznie i zapisywane na płycie cd.

9. 2. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

9. 3. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią. Członkowie Rady podpisują się pod protokołem po jego przeczytaniu.

9. 4. Księgi protokołów są podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej.

9. 5. Księgi protokołów udostępniane są między innymi zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego szkołę oraz sprawującego nadzór nad szkołą.   Decyzja o udostępnianiu księgo protokołów należy do kompetencji dyrektora szkoły i jest uwarunkowana odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII

Komisje i zespoły Rady Pedagogicznej

§ 10

10. 1. Na podstawie statutu szkoły w strukturze Rady Pedagogicznej działają komisje:

  • Przedmiotów Ścisłych
  • Języka polskiego
  • Wiedzy obywatelskiej
  • Sportowo – Obronna.
  • Języków Obcych i Integracji Europejskiej.
  • Przyrodniczo – Ekologiczna
  • Nagród i Kar

10. 2. Przewodniczący komisji kieruje pracą odpowiedniej komisji. Przewodniczącego Rady upoważnia się do występowania z wnioskami o powołanie innych komisji doraźnych lub zespołów problemowo- zadaniowych.

10. 3. Komisje i zespoły przygotowują na posiedzenia Rady Pedagogicznej projekty uchwał, stanowisk, opinii i wniosków.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 11

11. 1. Dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły przedstawiają Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

11. 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

11. 3. Każdy członek Rady Pedagogicznej może występować do dyrektora z wnioskami dotyczącymi doskonalenia organizacji pracy szkoły.

11. 4. Rada Pedagogiczna w realizacji swoich zadań współpracuje z innymi organami szkoły, nie naruszając ich kompetencji stanowiących.

11. 5. Rada Pedagogiczna współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, opiniuje wnioski rodziców oraz pełnoletniego ucznia o indywidualny program lub tok nauki.

11. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

11. 7. Zmiany w niniejszym regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.

 

Załącznik nr 2 Program wychowawczy i program profilaktyczny

Szkolny program profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia

Szkolny program profilaktyki obejmuje działania w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania problemom związanym z dysfunkcjonalnym trybem życia, zajęć i spotkań uczniów, ich rodziców i nauczycieli, o charakterze psychoedukacyjnym                      i socjoterapeutycznym

Identyfikacja problemu

Wyłonienie najbardziej palących problemów szkolnych na podstawie obserwacji:

wagary, agresja, przemoc, zażywanie środków odurzających, nikotynizm, spożywanie alkoholu, brak motywacji do nauki, niski poziom kultury osobistej, problemy materialne w rodzinie

Diagnoza środowiska szkolnego

Opracowanie narzędzi badawczych: ankiety dla uczniów, ankiety dla nauczycieli, ankiety dla rodziców

Analiza dokumentacji szkolnej: frekwencja w dziennikach, frekwencja rodziców na zebraniach

spostrzeżenia wychowawców: karty postępów ucznia, diagnoza zespołu klasowego.

Kierunki działań profilaktycznych i interwencyjnych

Profilaktyka uzależnień i promocji zdrowego stylu życia

diagnoza środowiska dotycząca stosowania używek

zajęcia edukacyjne nt.

pierwszych symptomów uzależnień od substancji chemicznych

mechanizmu uzależnienia

stresu

poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli

pogadanki połączone z projekcją filmów nt.:

AIDS, HIV

Żółtaczki

Samokontroli piersi

zajęcia z zakresu I pomocy

szkolenia dla rodziców

wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka

środki odurzające – sygnały ostrzegawcze wskazujące na ich zażywanie

szkolenia rady pedagogicznej, np.

praca z uczniem trudnym

uzależnienia – sposoby przeciwdziałania

przemoc i agresja wśród młodzieży

organizacja konkursu plastycznego promującego zdrowy styl życia.

 

Współpraca z instytucjami

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji, mediacji i agresji

badanie uczniów wymagających specjalistycznej pomocy

prowadzenie terapii

szkolenia rady pedagogicznej – np. praca z uczniem dyslektycznym,

pedagogizacja rodziców – np. jak radzić sobie z agresją dzieci

 

Straż Miejska

spotkania z klasami i omówienie tematyki przemocy i narkomanii

przeciwdziałanie przestępczości w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły

 

Komanda Rejonowa wydział ds. Narkotyków

szkolenie rady pedagogicznej – narkotyki i ich rodzaje, uregulowania prawne                          w przypadkach posiadania substancji narkotycznych

pedagogizacja rodziców – zagrożenie narkomanią wśród młodzieży

 

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

współpraca z kuratorami społecznymi

 

III komisariat policji

edukacja prawna – spotkania z młodzieżą i omówienie odpowiedzialności karnej nieletnich

przeciwdziałanie przestępczości na terenie szkoły i w najbliższym jej sąsiedztwie

pedagogizacja rodziców – prawa i obowiązki osoby nieletniej, młodocianej

uczestniczenie w procedurach dotyczących uczniów naszej szkoły

 

Profilaktyka wychowawcza

rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego

opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki                    i pomocy wychowawczej

udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

stwarzanie uczniom warunków do uczestnictwa w zorganizowanych formach zajęć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

 

Przewidywane efekty

 

Obniżenie wskaźnika uczniów opuszczających zajęcia bez usprawiedliwienia

Większy stopień dbałości o własne zdrowie wśród uczniów

Posiadanie rzetelnej wiedzy nt. profilaktyki przez nauczycieli

Zmniejszenie się wskaźnika występowania agresji i przemocy

Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Poprawa aktywności uczniów w działalności na rzecz szkoły poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych

Podniesienie wskaźnika poziomu nauczania

Posiadanie przez uczniów i ich rodziców wiedzy nt. środków uzależniających

Szybka adaptacja uczniów klas pierwszych w nowym środowisku

Zmniejszenie rozmiarów negatywnego oddziaływania mediów na uczniów

Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności psychologiczne

Poprawa komunikacji wśród uczniów

Umiejętność dokonywania racjonalnych wyborów przez młodzież

Podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków odurzających

Wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby

Budowanie udanych relacji z ludźmi

Kształtowanie wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu

Program profilaktyczny

„Żyj bez używek”

Program profilaktyczny „Żyj bez używek” ma na celu zapobieganie używania środków odurzających, jest realizowany w klasach pierwszych.

Oprócz rodziny i najbliższego środowiska ważnym miejscem do pracy w tej dziedzinie jest szkoła. Młody człowiek spędza tu bowiem dużo czasu, spotyka rówieśników, rozwija się pod względem intelektualnym i społecznym. Uczy się tu funkcjonować w systemie wzajemnych zależności, nabiera odpowiednich nawyków pracy, dowiaduje się jak rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.

Działanie profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania stosowania używek muszą być przemyślane, zaplanowane, poprzedzone diagnozą potrzeb i zgodne z nowoczesną wiedzą   w tej dziedzinie.

Cele:

 

pogłębianie wiedzy i świadomości na temat szkodliwości używania środków odurzających

wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności psychologiczne

podejmowanie przez uczniów racjonalnych wyborów w sprawie stosowania używek

 

 

Kierunki działań z przydziałem zadań:

 

Pedagog szkolny

zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów programów „Elementarz II czyli Program Siedem Kroków” i „Nasze Spotkania”

zajęcia profilaktyczne „Noe”

szkolenia Rady Pedagogicznej

pedagogizacja rodziców

współpraca z instytucjami

edukacja prawna

 

Wychowawcy

przeprowadzanie ankiet wśród uczniów

omówienie wyników ankiet z rodzicami na zebraniu

przeprowadzenie ankiet wśród rodziców

przygotowanie prac na konkurs plastyczny pt.. „Żyj bez używek”

 

Bibliotekarz

przeprowadzenie konkursu plastycznego

przygotowanie wystawy z nagrodzonymi pracami

przygotowanie półki poświęconej tematyce uzależnień

 

pielęgniarka szkolna

rozprowadzenie materiałów nt. używek

pogadanki nt. wpływu środków odurzających na zdrowie

 

Nauczyciele języków obcych

omówienie problemu używek w krajach U.E.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

omówienie wpływu używek na wydolność organizmu

mierzenie możliwości wysiłkowych

 

Nauczyciel biologii

omówienie wpływu stosowania używek na rozwój i funkcjonowanie organizmu

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

omówienie tematyki wpływu nałogów na życie rodziny

omówienie wpływu spożycia alkoholu na kontakty seksualne i ich konsekwencje

 

Katecheci

omówienie tematu stosowania używek w odniesieniu do wiary

omówienie stosowania używek w różnych wyznaniach

 

Nauczyciel chemii

omówienie używek jako substancji chemicznych

 

Nauczyciel geografii

wykorzystanie gospodarcze używek (kawa, herbata, kakao, tytoń, konopie indyjskie), przemyt narkotyków

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

pogadanki na temat odpowiedzialności moralnej i prawnej młodzieży klas mundurowych w kontekście stosowania używek i ulegania nałogom oraz pod kątem przyszłej pracy w służbach mundurowych

omówienie wpływu używek na zdolność koncentracji, podejmowania decyzji, kondycję fizyczną czy wizerunek

 

Zespół profilaktyki

opracowanie ankiet

przeprowadzenie ewaluacji

organizacja konkursu wiedzy na temat używek

sporządzenie raportu na podstawie sprawozdań realizatorów

 

 

 

Przewidywane efekty:

 

posiadanie rzetelnej wiedzy na temat środków uzależniających przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli

ukształtowanie świadomości wzorców konsumpcyjnych

umiejętność dokonywania racjonalnych wyborów przez młodzież

wyuczenie praktycznych umiejętności niekonfliktowego odmawiania

 

Założono, że treści programu będą podawane w sposób atrakcyjny, odwołujący się do doświadczeń i wyobraźni. Dyskusja grupowa, swobodna wymiana myśli i inne metody aktywizujące, przynoszą większe efekty niż jednokierunkowy przekaz informacji. Uczniowie sami wtedy dochodzą do określonych wniosków, a prowadzący jest osobą sterującą ich poczynaniami we właściwym kierunku. Młodzież sama powinna rozwiązywać określone zadania.

 

 

Program profilaktyczny

„Dbaj o zdrowie”

Program  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, jest przewidziany do realizacji w klasach drugich.

Cele:

 

propagowanie zdrowego stylu życia

promocja rekreacji i aktywnego wypoczynku

wyposażanie w wiedzę na temat higieny pracy umysłowej

 

Zadania przewidziane do realizacji:

Wychowawcy:

zwrócenie uwagi na zwolnienia uczniów z zajęć

nadużywanie możliwości usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców

weryfikacja zwolnień lekarskich

omówienie problemu uzależnienia od TV i komputera

omówienie zagadnień związanych z higieną pracy umysłowej

zwrócenie uwagi na higienę osobistą uczniów i przeprowadzenie w razie potrzeby niezbędnej pogadanki

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

przeciwdziałanie zwiększającej się ilości zwolnień lekarskich z przedmiotu

włączanie do lekcji dziewcząt w okresie niedyspozycji

aktywizowanie młodzieży do udziału w zajęciach SKS-u

zajęcia sportowe na basenie i lodowisku

organizacja Dnia Sportu

zajęcia z I pomocy

zwiększenie zaangażowania młodzieży w imprezy sportowe

 

pielęgniarka szkolna:

zajęcia z uczennicami na temat samokontroli piersi

pogadanki na temat żółtaczki

pogadanki na temat dbałości o higienę osobistą i własne zdrowie, np. przeprowadzanie badań kontrolnych, szczepień itp.

 

Nauczyciel biologii

omówienie tematyki HIV i AIDS

 

Bibliotekarz:

organizacja konkursu plastycznego na temat zagrożenia zarażeniem HIV

 

Nauczyciele geografii:

Propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz postaw ekologicznych

 

Nauczyciele języków obcych:

prace pisemne na temat zdrowego stylu życia w języku angielski i niemieckim

 

Katecheci:

realizacja tematyki dbałości o swe ciało i psychikę w odniesieniu do wiary

 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

organizacja zajęć propagujących zdrowy tryb życia, obozów sportowo – kondycyjnych

wprowadzenie  elementów musztry wojskowej, dbałość o sprawność fizyczną młodzieży

pogadanki na temat potrzeby dbałości o własne zdrowie i kondycję pod katem dalszej edukacji i pracy w służbach mundurowych

 

Nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie:

omówienie tematyki „niebezpiecznych kontaktów płciowych” oraz zagrożeń chorób wenerycznych

 

Przewidywane efekty:

 

posiadanie przez uczniów wiedzy na temat higienicznego trybu życia

zmniejszenie absencji na lekcjach wychowania fizycznego

spowodowanie większej dbałości o zdrowie

zwiększone uczestnictwo w aktywnym wypoczynku

 

Program profilaktyczny

„U progu dojrzałości”

Młodzież przygotowująca się do matury staje wobec takich wydarzeń jak egzamin maturalny, wybór przyszłej drogi życiowej, dalsza edukacja, praca i założenie rodziny. Program ma na celu pomoc w przygotowaniu do tych zadań.

Cele:

opanowanie technik pomocnych w powtarzaniu materiału i przygotowaniu do matury

dostarczanie wiedzy na temat stresu i sposobów radzenia sobie z tym problemem

umiejętność pisania CV i listu motywacyjnego

umiejętność poruszania się na rynku pracy

znajomość oferty edukacyjnej pod kątem kontynuowania nauki

 

Zadania do realizacji:

 

Pedagog szkolny:

przeprowadzenie zajęć na temat stresu

organizacja zajęć z tematyki przygotowania do egzaminu maturalnego i technik uczenia się

doradztwo zawodowe

zajęcia na temat sekt

współpraca z instytucjami:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Biuro Pośrednictwa Pracy

Śląskie Centrum Informacji o Sektach, Subkulturach i Nowych Ruchach Religijnych

 

Wychowawcy klas:

przygotowanie młodzieży do udziału w studniówce

zapoznanie z regulaminem matur

omówienie tematyki oprawy egzaminu maturalnego

zaangażowanie uczniów w wykonywanie tableau

przedstawienie oferty edukacyjnej wyższych uczelni

pomoc w przemyślanym wyborze przedmiotów maturalnych oraz kolejnego etapu kształcenia

omówienie tematów związanych z wkroczeniem w dorosłość, np. prawa i obowiązki obywatela, funkcjonowanie w grupie społecznej, rodzinie, grupie zawodowej

 

Nauczyciel przedsiębiorczości:

przygotowanie uczniów do samodzielnego sporządzenia CV, życiorysu i listu motywacyjnego

przygotowanie uczniów do autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej

 

Nauczyciel informatyki:

usamodzielnienie młodzieży pod kątem wyszukiwania informacji

wyjście z klasami do Biblioteki Śląskiej

wskazanie i pomoc obsługi stron www dotyczących egzaminów maturalnych (CKE, OKE) oraz ofert uczelni wyższych

 

 

pielęgniarka szkolna:

uregulowanie dokumentacji zdrowotnej

 

Katecheci:

realizacja tematyki nauk przedślubnych

omówienie zagadnień religioznawstwa

 

Nauczyciele języków obcych:

zaznajomienie uczniów z warunkami uzyskania certyfikatów językowych

omówienie możliwości podjęcia pracy za granicą

 

Nauczyciele języka polskiego:

przygotowanie uczniów klas I i II do pożegnania absolwentów

przygotowanie maturzystów do akademii połączonej z wręczeniem świadectw ukończenia szkoły

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

pogadanki dotyczące wyboru partnera życiowego, planowania rodziny

 

 

Przewidziane efekty:

 

uczniowie potrafią sporządzić podstawowe dokumenty wymagane przy przyjęciu na wyższą uczelnię bądź do pracy

maturzyści są przygotowani do aktywnego poszukiwania pracy

młodzież zna sposoby zapobiegania sytuacjom stresowym i radzenia sobie z nimi

uczniowie potrafią samodzielnie wyszukiwać informacje

 

Program wychowawczy

Główne założenia programu wychowawczego

Integracja wychowania i kształcenia jako podstawowych elementów całościowego rozwoju ucznia.

Dbałość szkoły o zachowanie właściwych proporcji między przekazem informacji, rozwijaniem umiejętności i wychowywaniem czyli nauczaniem i wychowaniem.

Traktowanie ucznia jako podmiotu wychowania i kształcenia jako potencjalnego klienta naszej oferty edukacyjnej, mającej na celu zainteresowanie uczniów i rodziców ofertą „dobrej” wychowawczo i edukacyjnie szkoły – tworzenie szkoły przyjaznej.

Współpraca dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, katechetów, prowadząca do stworzenia właściwego klimatu wychowawczego, opartego na stosunkach wzajemnego szacunku, życzliwości, a tym samym stworzenie warunków do efektywnej edukacji.

Włączenie wszystkich organów szkoły (kierownictwo szkoły, nauczyciele, uczniowie /samorząd/, rodzice /Rada Rodziców/, w pracę wychowawczą, zmierzającą do przezwyciężenia chaosu w sferze wartości uczniów.

Nasycenie pracy dydaktycznej elementami wychowawczymi.

Realizacja tematyki wychowawczej na lekcjach z wychowawcą.

    Priorytety w zakresie wychowania

Pomoc uczniowi w odnalezieniu właściwego systemu wartości i ich hierarchizacja.

Odnajdywanie miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej.

Kształtowanie etyki pracy.

Informowanie o współczesnych zagrożeniach i patologiach społecznych, jak narkomania, alkoholizm.

    Model absolwenta

Przygotowany do kontynuacji nauki zgodnie z profilem klasy.

Szanujący przełożonych, mundur i symbole narodowe. 

Zdolny do podjęcia pracy w wojsku, policji lub innych służbach mundurowych.

Posiadający umiejętność efektywnej pracy zespołowej, komunikatywny i odpowiedzialny.

Radzący sobie z problemami osobistymi, a jednocześnie zdolny do wspierania słabszych.

Zaangażowany w życie społeczności regionalnej: myślący globalnie - działający lokalnie.

Twórczo rozwijający swoje pasje i zainteresowania przyrodnicze, artystyczne, dziennikarskie, sportowe i militarne.

Podejmujący decyzje i działający zgodne z systemem wyznawanych wartości.

 

 

Plan działań wychowawczych. 

Wychowanie do współżycia w społeczeństwie i umiłowania ojczyzny. 

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie  pożądanych postaw i wartości  prospołecznych.

1. Poznanie i respektowanie obowiązującego prawa wewnątrzszkolnego.

2. Kształtowanie postaw: odpowiedzialności, sumienności, otwartości, tolerancji.

3. Rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za własny wszechstronny rozwój. 

4. Zaangażowanie w ciągłą samodzielną pracę nad sobą.

5. Kształtowanie umiejętności samokształcenia i doskonalenia technik uczenia się. 

6. Wdrażanie uczniów do samorządności i pracy na rzecz innych (postawa humanitarna, wolontariat).

7. Wyrabianie odporności na negatywne wpływy środowiskowe.

8. Inicjowanie i uczestnictwo w różnorodnych działaniach edukacyjnych, kulturalnych, szkolnych i środowiskowych. 

9. Pomoc uczniowi w rozpoznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań.

1. Zapoznanie z dokumentacją wewnątrzszkolną podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, zebrań z rodzicami, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

2. Zajęcia edukacyjne – WOS, WDŻ.

3. Działania profilaktyczne – prelekcje, warsztaty. 

4. Godziny do dyspozycji wychowawcy, spotkania z pedagogiem, programy profilaktyczne, filmy edukacyjne.

5. Udział w imprezach  środowiskowych i szkolnych.

6. Projekty i wyjazdy edukacyjne

Wychowawcy,  pedagog,

Stymulowanie i podejmowanie działań służących rozwojowi  umiejętności skutecznego  komunikowania się i integracji zespołu klasowego.

 

1. Kształtowanie relacji interpersonalnych, zasad współżycia w zespole klasowym, w środowisku szkolnym.

2. Ukazywanie i kształcenie postaw asertywnych w różnych sytuacjach życiowych.

3. Tworzenie więzi międzyludzkich i współpracy zespołowej podczas realizacji zadań.

4. Prezentacja własnych zdolności i podejmowanie działań służących rozwojowi  umiejętności skutecznego  komunikowania się i integracji zespołu klasowego.

1. Wyjazdy integracyjne, edukacyjne, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, obozy.

2. Uroczystości i imprezy klasowe.

3. Spotkania z zaproszonymi gośćmi, filmy edukacyjne.

4. Zajęcia psychoedukacyjne:  psychologa, pedagoga, godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wdż.

5. Strony internetowe, gazetki szkolne, apele szkolne, konkursy szkolne

Wychowawcy, pedagog, psycholog,

dyrektor

Kształtowanie  szacunku do tradycji ze szczególnym  uwzględnieniem  ceremoniału szkolnego, jako niezbędnego czynnika w rozwijaniu  poczucia ciągłości  historycznej.

1. Udział  i przygotowanie apeli z okazji uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz świąt narodowych.

2. Rozwijanie i  pielęgnowanie tradycji i ceremoniału szkolnego.

3. Poznawanie i wyrabianie szacunku do dziedzictwa narodowego, symboli. 

4. Kształtowanie postawy patriotycznej

 1. Akademie,  uroczystości szkolne i środowiskowe.

2.  Ślubowanie klas pierwszych.

3. Festyn szkolny – Dni Patrona.

4. Pożegnanie absolwentów.

5. Dzień sportu.

6. Przyznawanie stopni kadeckich.

 

Dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele.

Ukierunkowanie  uczniów w wyborze  dalszej drogi kształcenia i planowania przyszłej  ścieżki zawodowej.

 

1. Rozpoznawanie zdolności i predyspozycji ucznia. 2. Planowanie ścieżki własnego rozwoju ucznia.

3. Wdrażanie uczniów do pełnienia ról społecznych. 4. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – pomoc w wyborze szkoły i zawodu.

1. Zajęcia edukacyjne, koła  przedmiotowe .

2. Zaprezentowanie oferty rynku pracy, zajęcia pozalekcyjne, spotkania z przedstawicielami różnych szkół i zawodów oraz biur pośrednictwa pracy

3. Informatory, gazetki tematyczne.

4. Godziny wychowawcze. 

5. Salon maturzystów

6. Targi edukacyjne.

Wychowawca,  nauczyciele, pedagog, 

Wychowanie do wartości i życia w rodzinie.

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie i rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku w stosunku do innych  ludzi.

 

1. Budowanie tożsamości społecznej i indywidualnej.

2. Kształtowanie postaw tolerancji, otwartości, wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy.

3. Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych. 4. Propagowanie idei tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie.

1. Udział w akcjach charytatywnych.

2. Zajęcia psychoedukacyjne: godziny wychowawcze.

3. Udział w imprezach szkolnych i klasowych.

4. Działalność Młodzieżowego Koła Liderów

Pedagog,   nauczyciele.

Stymulowanie i wspieranie rozwoju  uczniów w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego: a)praca z uczniem o specjalnych potrzebach  edukacyjnych, b)praca z uczniem z trudnościami w nauce, c)praca z uczniem  zagrożonym demoralizacją i wykluczeniem społecznym

1. Motywowanie uczniów do nauki.

2. Indywidualizacja pracy na lekcjach.

3. Zapoznanie z technikami efektywnego  uczenia się.

4. Wyrabianie nawyku pracy z dostępnymi źródłami.

5. Różnorodna oferta zajęć  pozalekcyjnych.

6. Stworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju.

1. Karta Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

2. Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny.

3. Zajęcia wyrównawcze oraz praca z uczniem zdolnym.

4. Kółka zainteresowań.

Pedagog, ,

wychowawcy,   nauczyciele ,

Kształtowanie  nawyków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

1. Zapoznanie ze sposobami aktywnego  spędzania czasu wolnego.

2. Wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

3. Promowanie zasad współpracy oraz zdrowego współzawodnictwa.

4. Współpraca z instytucjami kulturalnymi. 

1. Wycieczki, obozy.

2. Zajęcia sportowe.

3. Zajęcia na strzelnicy

4. Wyjazdy terenowe.

Nauczyciele  wychowania  fizycznego,  wychowawcy

Integrowanie uczniów,  rodziców i nauczycieli.

1. Integracja zespołów klasowych.

2. Integracja uczniów ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

3. Włączanie uczniów, rodziców i nauczycieli do różnych form aktywności w szkole oraz działalności w środowisku lokalnym. 

 

1. Ślubowanie kl. I.

2. Wigilie i spotkania klasowe.

3. Wspólne wycieczki.

4. 100 dniówka.

5. Dzień sportu.

6. Festyn Szkolny.

Wychowawcy.

Upowszechnianie wartości związanych z rodziną.

 

1. Uświadomienie wagi rodziny w życiu człowieka. 2. Zapoznanie z rozmaitością ról rodzinnych oraz związanych z nimi prawami i obowiązkami.

3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej płciowości.

4. Poszanowanie życia, miłości, przyjaźni i małżeństwa. 

5. Kształtowanie dojrzałości  psychofizycznej, uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 6. Kształtowanie umiejętności do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów.

1. Zajęcia z przedmiotu WDŻ.

2. Godziny wychowawcze.

3. Lekcje religii.

4. Spotkania z pielęgniarką. 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy,

pielęgniarka

Promowanie  pozytywnych postaw i zachowań wśród  uczniów

1. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych.

2. Rozwijanie idei wolontariatu.

3. Kształtowanie u uczniów kompetencji przydatnych na rynku pracy.

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania

5. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, społeczeństwie i rodzinie zgodnie z obowiązującymi normami i regułami.

1. Udział w WOŚP.

2. Współpraca z fundacjami.

3. Młodzieżowe Koło Liderów.

4. Honorowe Krwiodawstwo.

5. Akcje charytatywne.

Pedagog, wychowawcy

 

Wychowanie do zdrowia i bezpieczeństwa.

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Podejmowanie działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

1. Rozwijanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami, których zadaniem jest troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo (policja, straż, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole. 3. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

4. Budowanie współpracy z rodzicami w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

1. Realizowanie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego (edukacja zdrowotna), edukacji dla bezpieczeństwa.

2. Działania profilaktyczne – prelekcje (godziny wychowawcze, spotkania z policjantem), warsztaty.

3. Udział w imprezach środowiskowo – szkolnych.

4. Godziny wychowawcze.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Propagowanie i kształtowanie zasad higieny osobistej.

i higienicznego trybu życia.

1. Wdrażanie do prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia.

2. Dbanie o higienę pracy ucznia w szkole.

3. Otoczenie troskliwą i wszechstronną opieką uczniów z dysfunkcjami.

1. Zajęcia psychoedukacyjne w klasach(pielęgniarka, nauczyciel biologii, nauczyciel wdż, wychowawca, pedagog, psycholog, ) na temat zdrowego i higienicznego trybu życia. 2. Prezentacja filmów o problemach okresu dojrzewania.

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

2. Kształtowanie umiejętności racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego.

3. Uświadomienie korzyści wynikających z uprawiania sportu.

4. Zapobieganie uzależnieniom: nikotynizm, alkoholizm, dopalacze, narkotyki.

5. Rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów.

6. Promowanie zdrowego trybu życia.

7. Nawiązanie współpracy ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami działającymi na rzecz pracy z uczniami zagrożonymi patologiami społecznymi.

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym (turnieje szkolne i międzyszkolne).

2. Imprezy, uroczystości szkolne i środowiskowe, konkursy oraz wystawy.

3. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w wycieczkach oraz wyjazdach surwiwalowych jako formy spędzania czasu wolnego (włączenie uczniów z dysfunkcjami).

4. Uwrażliwienie młodzieży na  zagrożenia współczesnego świata (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, uzależnienie od komputera i telefonu komórkowego) – pogadanki, konkursy, lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze.

5. Realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Pedagog,  nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy. 

Wychowanie do postaw proekologicznych.

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zapoznanie z ekologicznym trybem życia.

 

1. Kształtowanie aktywnych postaw w działaniach na rzecz środowiska.

1. Udział w akcjach ekologicznych (m.in. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

2. Konkursy o tematyce ekologicznej i zdrowotnej.

3. Realizacja tematów z zakresu ekologii na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych.

Wychowawcy, nauczyciele biologii i geografii, pielęgniarka

Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

1. Zrozumienie konieczności zachowań ekologicznych.

2. Poznawanie piękna przyrody w regionie i umiejętność docenienia go, kształtowanie wrażliwości na estetykę otoczenia.

3. Poznawanie źródeł energii odnawialnej.

1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska.

2. Poznawanie fauny i flory na terenie gminy. 3. Kształtowanie umiejętności właściwego obcowania z przyrodą podczas wycieczek, wyjść, rajdów.

4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Wychowawcy, nauczyciele biologii,  chemii i  geografii

Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego występujących w otoczeniu ucznia i podejmowanie działań związanych z jego ochroną

1. Uświadomienie konieczności segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

2. Poznawanie skutków niewłaściwego odprowadzania ścieków.

1. Zwracanie uwagi na potrzebę dbania o estetykę otoczenia.

Wychowawcy nauczyciele biologii,  chemii i  geografii.

 

Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zadania Rady Pedagogicznej:

- Utworzenie systemu doradztwa

- Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej

Praca z uczniami:

- poznawanie siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych

- wpływ rynku pracy na planowanie kariery z uwzględnieniem zapotrzebowania na pracowników w różnych branżach

- analiza rynku pracy

- planowanie własnego rozwoju zawodowego

- autoprezentacja

- sporządzanie CV i listu motywacyjnego

- radzenie sobie ze stresem

- przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych – egzaminy, poszukiwanie zatrudnienia, przyjęcie roli pracownika, zmiana zawodu

- podejmowanie decyzji edukacyjnych

- usamodzielnianie pod kątem wyszukiwania informacji

- spotkania z przedstawicielami biura pośrednictwa pracy – możliwość korzystania z ofert pracy stałej i krótkoterminowej

- informacje o kursach aktywnego poszukiwania pracy

- gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej w Szkolnym Punkcie Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej

- uczestniczenie w targach pracy

- kontakt z wyższymi uczelniami w ramach dni otwartych, zapoznanie z zasadami rekrutacji

- aktywizowanie do działania w wolontariacie

- kształtowanie cech osobowości pożądanych w każdym zawodzie – punktualność, dokładność, komunikatywność

Praca z rodzicami:

- prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów

- wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci

- przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej

- indywidualna praca z rodzicami uczniów w ramach doradztwa zawodowego – współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

- umożliwienie korzystania z informacji zgromadzonych w Szkolnym Punkcie Informacji Zawodowej na terenie biblioteki szkolnej.

 

Załącznik nr 4

 Zasady Oceniania

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst   jednolity:  Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz.906 z późn. zm.)

Przepisy ogólne 

§ 1.

1.System oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2.Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

Ocenianie uczniów

§ 2.

1.Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 3.

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w  szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 4.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3.     Podstawowymi sposobami przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, są:

a)ustne informacje wychowawców podczas zebrań (wywiadówek) z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b)ustne informacje nauczycieli uczących danych zajęć edukacyjnych podczas spotkań z zainteresowanymi rodzicami (prawnymi opiekunami) w czasie zaplanowanych konsultacji,

c)pisemne informacje przesyłane za pośrednictwem listu poleconego w sytuacji uniemożliwiającej  bezpośredni kontakt nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

Bieżące ocenianie wewnątrzszkolne

§ 5.

1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel na obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie danej oceny.

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela.

4.Ocenie podlegają różnorodne formy pracy i aktywności ucznia związane ze specyfiką przedmiotu:

a)    odpowiedzi ustne,

b)    sprawdziany i testy pisemne,

c)    wypracowania,

d)    kartkówki,

e)    testy sprawnościowe,

f)     udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

g)    praca w grupie ( aktywność ),

h)    projekty.

 

5.Oceny bieżące ustala się według skali:

a) ocena celująca                                          6

b) ocena bardzo dobra                                  5

c) ocena bardzo dobry minus                      -5

d) ocena dobry plus                                    +4

e) ocena dobry                                              4

f) ocena dobry minus                                  -4

g) ocena dostateczny plus                           +3

h) ocena dostateczny                                    3

i) ocena dostateczny minus                        -3

j) ocena dopuszczający plus                       +2

k) ocena dopuszczający                               2

l) ocena dopuszczający minus                    -2

m) ocena niedostateczny plus                     +1

n) ocena niedostateczny                              1

o)w przypadku nieobecności ucznia            0

          

6.Ocenianie bieżące poprzez cyfry typu +2,-2, +3, -3 ma na celu motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 

7. Istnieje możliwość oceniania aktywności ucznia lub jego brak w postaci „+” i „-”.

 

8.Nauczyciel stwarza odpowiednie sytuacje dydaktyczne na lekcjach, które pozwalają uzyskać bieżące oceny.

 

9.Istnieje możliwość poprawiania ocen bieżących po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.

 

10.Na prośbę ucznia nauczyciel ustala dodatkowy termin pracy kontrolnej. Ponowna praca kontrolna zawiera inne zadania o tym samym stopniu trudności. Uczeń pisze ją poza swoimi lekcjami.

 

11.Zasady organizowania form pisemnych:

a)    terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem ( nie więcej niż jedna praca dziennie i nie więcej niż trzy prace w tygodniu),

b)    prace klasowe powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym, w przypadku prac z języka polskiego- trzytygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu,

c)    kartkówki sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich tematów , mogą być realizowane w dowolnym terminie, bez uprzedzenia, powinny być poprawione w terminie tygodniowym, w przypadku języka polskiego- dwutygodniowym i dane uczniowi do wglądu.

 

12.Sprawdziany pisemne:

a)    liczba sprawdzianów pisemnych może być różna w poszczególnych semestrach, jednak nie mniejsza niż dwa sprawdziany w semestrze,

b)    uczeń powinien poznać szczegółowy zakres materiału objętego sprawdzianem,

c)    nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie pozbawia ucznia  pisania sprawdzianu w dodatkowym terminie oraz powoduje przyznanie uczniowi oceny niedostatecznej za zakres wiedzy objętej sprawdzianem,

d)    uczeń, który przedstawił usprawiedliwienie za nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie ma prawo do pisania sprawdzianu w dodatkowym, uzgodnionym z nauczycielem terminie, przy czym jest to jedyny termin,

 e)   uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu w terminie dodatkowym,  uzgodnionym z nauczycielem-  § 5 pkt. 9-10

f)   nie przystąpienie ucznia do sprawdzianu w żadnym z możliwych terminów pociąga konsekwencję otrzymania oceny niedostatecznej.

 

13.Uczeń ma prawo przynajmniej raz w ciągu semestru zaprezentować swą wiedzę i umiejętności w formie wypowiedzi ustnej /nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego/.

 

14.Uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi raz w semestrze nieprzygotowanie do zajęć, bez podania przyczyny.

 

15.Nieprzygotowanie zgłasza uczeń nauczycielowi na początku zajęć, najpóźniej podczas sprawdzania obecności.

 

16.Zgłoszenie nieprzygotowania nauczyciel  odnotowuje w odpowiedniej rubryce dziennika lekcyjnego- poprzez wpisanie „np” lub podanie daty.

 

17. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.

 

18.Prawo, którym mowa w pkt. 15 nie przysługuje uczniowi w przypadku zapowiedzianych form sprawdzania postępów oraz dodatkowych prac dobrowolnie podjętych przez ucznia.

 

19.Uczeń ma prawo zgłoszenia braku zadania domowego, bez podania przyczyny jeden raz w semestrze.

 

20.Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych rozgrywkach sportowych otrzymują cząstkową ocenę celującą (6) za każde przejście do następnego etapu z danego przedmiotu lub zajęcie miejsc 1-3. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną  roczną.

 

21.Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych przed eliminacjami ( od II stopnia ) daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów lub do trzech dni wolnych od zajęć szkolnych.

 

22.Do zwolnienia z pytania i pracy domowej w danym dniu mają uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych lub występach artystycznych. Zwolnienie to obejmuje zajęcia edukacyjne, które odbywały się w dniu zawodów (występów).

 

23.Wszystkie   elementy    oceniania    nie    ujęte    w    Systemie   oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania, które opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, przy czym muszą stanowić one jednolitość zapisów ze  Statutem.

 

24. Istnieje możliwość wpisywania do dziennika lekcyjnego wyników sprawdzania wiedzy uczniów w postaci punktów.

 

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia

§ 6.

1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej \"ustawą\", z zastrzeżeniem ust. 3.

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 7.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki

§ 8.

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

2.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się \"zwolniony\" albo „zwolniona”.

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

§ 9.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się \"zwolniony\" albo \"zwolniona\".

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 10.

1.Klasyfikowanie śródroczne polega na semestralnym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania oraz oceny zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w terminie określonym w kalendarzu szkolnym.

2 Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali ocen:

a) celujący                     6

b) bardzo dobry             5

c) dobry                         4

d) dostateczny               3

e) dopuszczający           2

f) niedostateczny           1

3.Na miesiąc przed ostatecznym terminem klasyfikacji nauczyciel każdego przedmiotu informuje wychowawcę klasy i ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej, wpisując „1” w rubryce „Z” w dzienniku.  Na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje w formie pisemnej rodziców ucznia (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

4.Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia o proponowanej dla niego ocenie śródrocznej i wpisania proponowanej oceny w dzienniku.

5.Przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania.

§ 11.

1.Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna  ocena

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia.

3.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

§ 12.

1.Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny – 1

2.Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć   edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych  w     szkolnym  planie      nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  z zachowania.

3  .Na miesiąc przed ostatecznym terminem klasyfikacji nauczyciel każdego przedmiotu informuje wychowawcę klasy i ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej wpisując „1” w rubryce „Z” w dzienniku.  Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców ucznia w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej na zebraniu rodziców, a w przypadku nieobecności  rodzica na zebraniu wysyła list polecony.

4.Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia o proponowanej dla niego ocenie rocznej i wpisania proponowanej oceny w dzienniku .

5.Przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania.

6.Uczeń, który chce otrzyma wyższą niż przewidywana ocena klasyfikacyjna powinien być obecny na wszystkich sprawdzianach lub terminowo je zaliczyć. Jeżeli spełnia ten warunek, to może zdawać przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności. Sprawdzian ma formę pisemną i zadania przygotowane są na określoną ocenę zgodnie z podanymi wcześniej wymaganiami. Ocena zostanie podwyższona, jeżeli uczeń spełnił przynajmniej 90% wymagań określonych przez nauczyciela.

Ocena zachowania

§ 13. 

1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1) wzorowe

2) bardzo dobre

3) dobre

4) poprawne

5) nieodpowiednie

6) naganne

2. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;

d. dbałość o piękno mowy ojczystej;

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g. okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocena z zachowania powinna być obiektywną oceną postępowania ucznia, wynikającą ze spostrzeżeń wychowawcy, nauczycieli, uczniów, uwag innych osób oraz samooceny ucznia.

4. Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania. Ocena ta nie może spełniać funkcji represyjnej, nie jest też dowodem sympatii czy antypatii wobec ucznia.

5. Oceniając zachowanie ucznia, należy uwzględnić wszystkie pozytywne i negatywne przejawy jego postępowania i działalności.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę wynik osiągnięty przez ucznia w punktowym systemie oceny zachowania oraz:

a. samoocenę ucznia;

b. ocenę zespołu klasowego;

c. opinię nauczycieli uczących w danej klasie.

10. Ocena otrzymana przez ucznia w punktowym systemie oceniania zachowania może zostać zmieniona przez wychowawcę (po konsultacji z nauczycielami), jeżeli mocno odbiega od samooceny ucznia, ocen rówieśników i nauczycieli.

11.W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

12. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

13. O kryteriach oceny zachowania i zasadach jej ustalania wychowawca informuje uczniów i rodziców we wrześniu każdego nowego roku szkolnego.

14.Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać jawnie w obecności zainteresowanego ucznia i jego klasy.

15.Bieżące punkty z zachowania są wpisywane    do systemu LIBRUS.

16. Kryteria ustalania oceny zachowania:

 

I. Ustala się następującą skalę punktową z zachowania:

Ocena

Liczba punktów

Maksymalna ilość punktów ujemnych za niską kulturę zachowania*

Maksymalna ilość punktów ujemnych za negatywny stosunek do obowiązków szkolnych*

wzorowa

>200

20

10

bardzo dobra

150-199

30

25

dobra

100-149

40

35

poprawna

50-99

-

-

nieodpowiednia

0-49

-

-

naganna

<0

-

-

 *Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej, jeżeli przekroczy limit punktów ujemnych za kulturę zachowania lub za stosunek do obowiązków szkolnych. 

II. Na początku roku (semestru) uczeń otrzymuje 100 pkt.

III. Uczeń może otrzymać w semestrze dodatkowe punkty za:

ZACHOWANIE

ILOŚĆ PUNKTÓW

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WPISANIE PUNKTÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ

KATEGORIA

wyróżnianie się dużą kulturą osobistą i kulturą słowa

15

wychowawca

raz na semestr

Pozytywne wyróżnianie się

pomoc koleżeńska

5-10

wychowawca

raz na semestr

Wzorowa frekwencja (95*-100%)

*tylko usprawiedliwione nieobecności

15-20

wychowawca

raz w miesiącu

brak negatywnych punktów w ciągu miesiąca

5

wychowawca

raz w miesiącu

postępy w zachowaniu

1-5

wychowawca

raz w miesiącu

pełnienie funkcji w szkole

10

wychowawca

raz na semestr

Pochwała

5-10

każdy nauczyciel

każdorazowo

Pochwała dyrektora

10

Dyrektor szkoły

każdorazowo

 

reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach, konkursach szkolnych

5

nauczyciel przygotowujący ucznia

każdorazowo

Reprezento-wanie szkoły lub klasy w konkursach

i zawodach sportowych

reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach, konkursach miejskich

10

nauczyciel przygotowujący ucznia

każdorazowo

reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach, konkursach wojewódzkich

25

nauczyciel przygotowujący ucznia

każdorazowo

reprezentowanie klasy lub szkoły w zawodach, konkursach ogólnopolskich

30

nauczyciel przygotowujący ucznia

każdorazowo

reprezentowanie szkoły w czasie wolnym (w charakterze obserwatora)

10

wychowawca

każdorazowo

Udział w życiu klasy i szkoły poza godzinami lekcji

czynne reprezentowanie szkoły w czasie wolnym

20

wychowawca

każdorazowo

reprezentowanie szkoły podczas lekcji

5

wychowawca

każdorazowo

reprezentowanie klasy podczas lekcji na terenie szkoły

5

wychowawca

każdorazowo

pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych

5-15

nauczyciel przygotowujący uroczystość

każdorazowo

praca na rzecz klasy lub szkoły

5-10

każdy nauczyciel

każdorazowo

przygotowanie pomocy do pracowni lub lekcji

5-10

nauczyciel prowadzący lekcję lub opiekun pracowni

każdorazowo

regularna praca w kołach zainteresowań i artystycznych

5-10

prowadzący zajęcia

miesięcznie

prace porządkowe w pracowniach

2-5

opiekun pracowni

każdorazowo

udział w akcji charytatywnej

5-10

opiekun uczniów podczas akcji charytatywnej

każdorazowo

zbieranie surowców wtórnych

5-10

wychowawca

raz na semestr

IV. Uczeń może otrzymać w semestrze ujemne punkty za:

ZACHOWANIE

ILOŚĆ PUNKTÓW

OSOBA ODPOWIE-DZIALNA ZA WPISANIE PUNKTÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ

KATEGORIA

spóźnienie się na lekcje

1

nauczyciel prowadzący lekcję

każdorazowo

Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych

nieobecność na pojedynczych lekcjach

2

wychowawca

każdorazowo

opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw

10

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

ucieczkę z lekcji

5

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

przeszkadzanie na lekcjach

3

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

wnoszenie kurtek na lekcje

1

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

niewywiązywanie się z zadań dobrowolnie przyjętych przez ucznia

5

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

ściąganie na sprawdzianach i kartkówkach

10

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

plagiat

30

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

ignorowanie poleceń nauczyciela

5

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

oszukiwanie nauczycieli

10

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa

3

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

otrzymanie nagany dyrektora

50

dyrektor

każdorazowo

Niska kultura

osobista

otrzymanie nagany wychowawcy

20

wychowawca

każdorazowo

ubliżanie, używanie wulgaryzmów

10

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

podważanie autorytetu nauczyciela, aroganckie zachowanie wobec n-li oraz innych pracowników szkoły

5-30

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

szykanowanie, zawstydzanie, przekazywanie nieprawdy (w tym za pomocą internetu)

5-20

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

naruszenie zasady prywatności i poufności

20

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

agresywne zachowanie

10-30

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

kradzież (przywłaszczanie cudzej własności)

30

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

dewastacje mienia szkolnego

20

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

Nieposzanowanie mienia

niszczenie własności innych osób

30

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

celowe zanieczyszczanie pomieszczeń

3

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

nieodpowiedni strój szkolny

1

wychowawca

raz w ciągu dnia

Łamanie regulaminów szkolnych

Brak munduru

10

nauczyciel edb

raz w ciągu dnia

Brak elementów umundurowania

5

nauczyciel edb

raz w ciągu dnia

używanie na lekcji telefonów komórkowych

5

nauczyciel prowadzący lekcje

każdorazowo

używanie urządzeń elektronicznych niezgodnie z prawem

10

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

wyłudzanie pieniędzy

30

nauczyciel będący świadkiem zdarzenia

każdorazowo

udowodnione kłamstwo, oszustwo, potwarz

30

wychowawca

każdorazowo

Posiadanie, używanie lub bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków , dopalaczy lub innych substancji niewiadomego pochodzenia na terenie szkoły lub podczas imprez szkolnych.

40

wychowawca

każdorazowo

Palenie w miejscach niedozwolonych

15

każdy nauczyciel

każdorazowo

fałszowanie podpisów i dokumentów

40

wychowawca

każdorazowo

konflikt z prawem           

50

wychowawca

każdorazowo

Nieklasyfikowanie ucznia

§ 14.

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się \"nieklasyfikowany\".

§ 15.

1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16.

2.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 16.

3.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16.

Odwołanie od oceny klasyfikacyjnej

§ 16.

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel Rady Młodzieżowej,

f) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

Promowanie ucznia

§ 17.

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 oraz § 18 ust. 9.

2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę.

Egzaminy poprawkowe

§ 18.

1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Aby otrzymać możliwość promocji warunkowej uczeń powinien przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Ukończenie szkoły

§ 19.

1.Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 17 ust. 3, uzyskał  oceny  klasyfikacyjne   wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.

2.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 , uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 4.  W przypadku uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli liceum ogólnokształcącego i uczęszczają po raz kolejny odpowiednio do:

1)klasy II w roku szkolnym 2013/2014,

2)klasy III w roku szkolnym 2014/2015,

-szkoła stwarza warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

§ 19a EGZAMIN MATURALNY

 1. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

3. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w części ustnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

2) w części pisemnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) matematyka.

4.Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących przedmiotów dodatkowych:

1) w części ustnej z:

a) języka mniejszości etnicznej,

b) języka mniejszości narodowej,

c) języka obcego nowożytnego,

d) języka regionalnego;

2) w części pisemnej z:

a) biologii,

b) chemii,

c) filozofii,

d) fizyki,

e) geografii,

f) historii,

g) historii muzyki,

h) historii sztuki,

i) informatyki,

j) języka łacińskiego i kultury antycznej,

k) języka mniejszości etnicznej,

l) języka mniejszości narodowej,

m) języka obcego nowożytnego,

n) języka polskiego,

o) języka regionalnego,

p) matematyki,

q) wiedzy o społeczeństwie.

5.  Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

6. Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa w ust. 3a.

7. Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

8. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

9. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

10. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

11.  Egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

12.  Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.

13. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.

14. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

15. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt.17.

16. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu, z zastrzeżeniem pkt. 18. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam język mniejszości narodowej, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 17 i 18.

17.  Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym.

18. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.

19.a)  Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

    b) Absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją, o której mowa w § 63 ust. 1.

    c) Absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

    d) Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

    e) Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem  w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

    f)  Dla absolwentów, o których mowa w pkt. a-d, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

    g) Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, o których mowa w ust. 1-4, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

    h) Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, o których mowa w ust. 1-4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w pkt. 19g.

    i) W przypadku absolwentów, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w pkt. 19g, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.

20.a) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

    b) Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie byt objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

    c) W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z danego przedmiotu, w tym z danego języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego na wniosek absolwenta, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym, informuje komisję okręgową o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu języka obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji.

    d) Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z:

-przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;

-przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym;

- języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku,

- przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym;

- języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji.

    e) W przypadku, o którym mowa w pkt. 20a, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio \"zwolniony\" albo \"zwolniona\" oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z:

- przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części ustnej - 100% punktów w tej części;

- przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie podstawowym;

- języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej - 100% punktów w tej części,

- przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanych w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;

- języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji, o której mowa w § 63 ust. 1.

    f) Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

21.  Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku - w okresie od maja do września.

22. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego, ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

23. a) Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację wskazującą:

język obcy nowożytny zdawany na egzaminie maturalnym jako przedmiot obowiązkowy;

przedmiot lub przedmioty dodatkowe;

poziom egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy w części pisemnej;

przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,

przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego jako przedmiotu dodatkowego;

środowisko komputerowe, programy użytkowe oraz język programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.

b) Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację uczeń  lub absolwent składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.

c) Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, o którym mowa w pkt. 23b, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.

d) Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.

e) Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 64 ust. 1, sporządza informację obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach i przesyła ją w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 15 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

24.a)  Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

b)Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego.

c)Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

d)Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego, organizowane przez komisję okręgową.

e) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego;

opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, i przesyła go niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej;

powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.

f) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego lub przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

g) W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

25 a) W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół oraz dla osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.

b) W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całego lub części egzaminu maturalnego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

c) W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest odpowiednio dyrektor szkoły, na której terenie jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej.

26. Do części ustnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. W przypadku braku możliwości powołania w szkole przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektor komisji okręgowej kieruje zdającego na część ustną egzaminu maturalnego z tego przedmiotu do innej szkoły.

27. a) Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane dalej \"zespołami przedmiotowymi\".

b) Zespoły przedmiotowe powołuje się spośród członków zespołu egzaminacyjnego.

c) W skład zespołu przedmiotowego wchodzą:

nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów jako przewodniczący;

drugi nauczyciel danego przedmiotu - jako członek.

d) Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce.

e) W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi.

f) Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.

g) Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

h) W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.

i) Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce.

j)  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

28. a) Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego, przygotowane przez komisję okręgową zestawy zadań egzaminacyjnych oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji.

b) Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego, przygotowane przez Komisję Centralną zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji.

c) Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi co najmniej 100, niezależnie od liczby osób przystępujących w szkole do tego egzaminu.

d)  Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w szkole przystępuje:

1) nie więcej niż 45 osób - liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;

2) więcej niż 45 osób - liczba zadań egzaminacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz liczba zestawów zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego wynosi 50.

29. a)Do sali, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

    b) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.

    c) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali może przebywać tylko jeden zdający.

d) W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego.

30. a)Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury.

b) Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.

c)  Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa około 10 minut;

rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która trwa około 5 minut.

a) Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.

Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z trzech zadań sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania tekstu i materiału ikonograficznego.

Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.

32.a) Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach.

Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają zespoły przedmiotowe.Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół przedmiotowy jest ostateczny.

a) Przewodniczący zespołów przedmiotowych, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturalnego w części ustnej w danym dniu, ogłaszają wyniki tej części egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

 Listę zdających, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz uzyskane przez zdającego wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.

 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Do części pisemnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.

c) W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

d) W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

e)  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

f)  W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

g) W czasie egzaminu z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.

38. a) Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz inne materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego, nie zostały naruszone.

b)  W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt. 38a  zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

c) W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt. 38a nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

d) Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, polecając sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są kompletne.

e)  Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z nową kartą odpowiedzi.

f) Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi.

g) Na każdym arkuszu egzaminacyjnym, w tym karcie odpowiedzi, zamieszcza się kod zdającego nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych, w tym kart odpowiedzi.

39. a) W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających.

b) W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz materiały i przybory pomocnicze dopuszczone przez dyrektora Komisji Centralnej.

c) Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można również wnosić materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej ani korzystać z nich w tej sali.

d) Absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu maturalnego.

40. a) Część pisemna egzaminu maturalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu maturalnego. Czas pracy zdającego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

b) W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

c) W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.

d) W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

41. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego - na poziomie rozszerzonym.

 Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

42. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego - na poziomie rozszerzonym.

 Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka mniejszości narodowej w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka mniejszości narodowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słowników językowych.

43. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego - może być zdawany na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka obcego nowożytnego dla poziomu IV.1 w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.

W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.

44. Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego - na poziomie rozszerzonym.

 Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z matematyki w zakresie podstawowym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

45. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 Dodatkowe zadania egzaminacyjne są przygotowywane w odniesieniu do wymagań odpowiednio z biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.

46. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii muzyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z filozofii, historii muzyki, historii sztuki lub języka łacińskiego i kultury antycznej, w zakresie rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego.

47. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego jako przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania odpowiednio z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika językowego właściwego dla zdawanego języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

48. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki, jako przedmiotu dodatkowego, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.. Egzamin trwa 210 minut i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z informatyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym, ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Egzamin składa się z dwóch części:

w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera;

w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.

W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.

System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi. W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.

49.Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

50. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub po zakończeniu danej części egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność zamieszczenia kodu zdającego nadanego przez komisję okręgową i numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z pracami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu niezwłocznie przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

51. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych są wyrażane w procentach.

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.

 Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.

W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.

52. Prace egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania zadań egzaminacyjnych z danego przedmiotu, opracowane przez Komisję Centralną. Zadania zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający prace egzaminacyjne z danego przedmiotu, tworzą zespół egzaminatorów.

Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych, kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.

 Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów:

przyznanych przez egzaminatorów oraz

ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.

 Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej szkole, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, kod zdającego oraz uzyskane przez niego wyniki, i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza osobom, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego, uzyskane przez nich wyniki.

53. W przypadku:

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektoraKomisji Centralnej lub

zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach.

 W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.

Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się \"0%”

Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, absolwentowi, któremu został unieważniony egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części pisemnej lub w części ustnej, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

54. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:

egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych,

rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych,

zgodnie z deklaracją, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych wpisuje się \"0%

55. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin został unieważniony, nie zdał egzaminu maturalnego.

56. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie.

 Wniosek absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi komisji okręgowej najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

 Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest:

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,

w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor właściwej komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej w ostatnim tygodniu maja.

57. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej egzaminu maturalnego, w okresie od sierpnia do września tego samego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.

Przepisu nie stosuje się do osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.

Zdający, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

 Informację, o której mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej do dyrektora właściwej komisji okręgowej, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Informację o miejscu przeprowadzenia ponownego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej dyrektor komisji okręgowej podaje na stronie internetowej komisji okręgowej, w terminie do dnia 10 sierpnia danego roku.

Dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole, w terminie, członków zespołu egzaminacyjnego powołuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w miejscu wyznaczonym przez dyrektora właściwej komisji okręgowej, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor właściwej komisji okręgowej.

Osoby, które ponownie przystąpiły do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, o którym mowa w ust. 1, i nie zdały tego egzaminu, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

58. Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w terminie jego przeprowadzania. Zdający przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego egzaminu.

59. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub w części pisemnej albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania określonym.

Zdający  przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.

Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów.

Zdający, przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

 Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego zdający przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego.

60. Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

61. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zdający, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego oraz świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości dla każdego zdającego komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły, w której zdający zdawali egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, po zasięgnięciu opinii dyrektorów komisji okręgowych. Termin przekazania wyników części pisemnej egzaminu maturalnego oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości zdającym.

62.  Na wniosek zdającego sprawdzona i oceniona praca egzaminacyjna, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej.

63. Protokoły części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów przedmiotowych oddzielnie dla każdego zdającego. Protokoły podpisują osoby wchodzące w skład poszczególnych zespołów przedmiotowych.

 Protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w danej sali egzaminacyjnej sporządzają przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokoły podpisują osoby wchodzące w skład poszczególnych zespołów nadzorujących.

Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego oraz protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła niezwłocznie komisji okręgowej. Protokoły podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Protokoły sprawdzania prac egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów w dwóch egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.

Dokumentację części ustnej egzaminu maturalnego przechowuje szkoła przez okres 5 lat.

 Prace egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

Dokumentację egzaminu maturalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Przepisy końcowe

§ 20.

1   System   oceniania,   klasyfikowania i promowania uczniów  decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia  2014 roku wchodzi w życie z dniem 1 września 2014roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2014 19:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Porządnicka - Lamch
Ilość wyświetleń: 3403
19 grudnia 2014 19:41 (Edyta Porządnicka - Lamch) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)